Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Horst aan de MaasStaatscourant 2015, 24681Ruimtelijke plannen
Ontwerp-bestemmingsplan Dr. Droesenweg 2 en 4, Meterik
Logo Horst aan de Maas
BEKENDMAKING
 
Ontwerp-bestemmingsplan “Dr. Droesenweg 2 en 4, Meterik”
(NL.IMRO.1507.MTDRDROESENWEG2EN4-BPO1)
 
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan “Dr.Droesenweg 2 en 4, Meterik” ter inzage ligt.
 
Locatie, Dr. Droesenweg 2 en 4 en Schadijkerweg 25 te Meterik, kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie K, nr. 210, 327, 413, 418.
 
Het belangrijkste doel van het bestemmingsplan is het wijzigen van het “agrarisch bouwkavel” tot “agrarisch bestemmingsvlak”  zonder de mogelijkheid van “glastuinbouw” maar met de mogelijkheid tot realisering van containervelden, het opnemen van een bouwvlak voor het realiseren van een loods en het voorzien van de aanduiding “Plattelandswoning” voor de 2e bedrijfswoning op het adres Schadijkerweg 25.
 
Ter inzage
De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen ter inzage met ingang van 14 augustus 2015 gedurende 6 weken in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 8.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077)477 97 77.
Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.
 
De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl
 
Zienswijzen
Iedereen kan gedurende genoemde termijn van 6 weken schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het gemeentebestuur. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.
 
Zienswijzen kunnen gericht worden aan:
De gemeenteraad van Horst aan de Maas
t.a.v. team Vergunningen
Postbus 6005
5960 AA Horst
(onder vermelding van: "Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan “Dr.Droesenweg 2 en 4, Meterik”.
 
Meer informatie
Deze informatie is ook terug te vinden op www.horstaandemaas.nl (zie bekendmakingen). Voor meer informatie kunt u ook terecht bij team Vergunningen, tel. (077)477 97 77.
 
Ook kunt u met dezelfde afdeling een afspraak maken voor het indienen van mondelinge zienswijzen, tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van de terinzagelegging.
 
Email geen rechtsgeldige correspondentie
Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingediend kunnen worden.
Horst, 13 augustus 2015
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, 
 
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester
drs. J. van der Noordt MMO, secretaris