Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2015, 24570Overig
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stationsgebied
Logo Heerhugowaard
De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 23 juni 2015 het bestemmingsplan Stationsgebied gewijzigd vastgesteld.
Het bestemmingsplan geeft een passende bestemming aan de huidige functies met enige flexibiliteitsbepalingen om het huidige gebruik te kunnen voortzetten. Het plangebied bestaat uit verschillende gebieden die van elkaar gescheiden zijn door het spoor, het Stationsplein en de Zuidtangent.
 • Aan de oost- en zuidzijde van het Stationsplein staan diverse moderne hoogbouwcomplexen met kantoren, zorg, en woningen. Rond het Stationsplein is er ook detailhandel aanwezig in de plint.
 • Aan de zuidoostzijde van het spoor en de Zuidtangent liggen percelen met het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap en het HALtrade center, een complex voor verschillende bedrijfsactiviteiten.
 • Aan de zuidwestzijde van het spoor en de Zuidttangent staat het Hotel en Eventcentre Jules en enkele kantoorgebouwen.
 • Ten oosten van het spoor ligt het oudste deel van het bedrijventerrein Zandhorst.
Tenslotte wordt het plangebied doorsneden door de oude Stationsweg met vrijstaande lintbebouwing.
Op basis van zienswijzen zijn de volgende wijzigingen in het plan opgenomen:
 • -
  De 50kV-kabelverbinding langs de Westerweg is opgenomen met een dubbelbestemming Leiding ter bescherming van de bestaande leiding.
 • -
  Het voorterrein bij het gebouw Forum II krijgt de bestemming Centrum in plaats van Verkeer.
 • -
  De bestaande bouwhoogte van 32,5 meter voor een gedeelte van het gebouw Forum II wordt opgenomen.
 • -
  De bouwvlakken rondom Forum I en II worden aangepast aan de bestaande situatie en op drie plaatsen verruimd om toekomstige entree/lift/trapportalen mogelijk te maken.
 • -
  Parkeerkelders worden opgenomen als toegestaan gebruik bij de bestemming Centrum.
 • -
  Verduidelijking van de toelichting, hoofdstuk 3.2., waarbij wordt aangegeven waarom de gewenste ondertunneling nog niet in het bestemmingsplan kon worden opgenomen.
 • -
  De verplichting om te voorzien in voldoende parkeerplaatsen wordt opgenomen in de algemene gebruiksregels en hoofdstuk 6 van de toelichting.
 • -
  De aanduiding “kantoor” wordt opgenomen op de locatie van het bestaande kantoor/bedrijfsverzamelgebouw van het HAL Trade Center.
 • -
  Een afwijkingsbevoegdheid opnemen bij de bestemming Kantoor die tevens het vestigen van medische voorzieningen (onder voorwaarden) mogelijk maakt.
Op basis van ambtshalve advies zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
 • -
  De waterloop tussen de Handelsstraat/P&Rterrein wordt bestemd als Water in plaats van de bestemming Groen.
 • -
  Het bouwvlak rondom het kantoor van het Hoogheemraadschap wordt aangepast aangezien een deel van de bovengelegen bebouwing nu niet binnen het bouwvlak past.
 • -
  Op het perceel Industriestraat 5-7 wordt de aanduiding “bedrijfswoning” opgenomen voor een bestaande bedrijfswoning.
Terinzageligging
Het gewijzigde vastgestelde plan ligt met ingang van 13 augustus 2015 ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur. Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam Bestemmingsplan Stationsgebied invult of de volgende code: IDN NL.IMRO.0398.BP38STATIONSGEBIED-VA01 invult, wordt u direct naar het plan geleid.
Beroepsmogelijkheden
Vanaf 13 augustus 2015 kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld door,
 • -
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan naar voren hebben gebracht;
 • -
  belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te stellen;
 • -
  belanghebbenden die beroep willen instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit, naast het beroep, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een beroepschrift moet worden gericht aan: De Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan:
De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Heerhugowaard,
11 augustus 2015
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
33SO11s 68115000 4343701