Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2015, 24287Verkeersbesluiten
Gemeente Lelystad, verkeersbesluit: Gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik bij de dependance van basisschool de Helmstok,Vossemeerstraat 34.
Logo Lelystad
Registratienummer: 151315084
Het college van de gemeente Lelystad,
Gelet op:
 • -
  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt;
Overwegingen:
 • 1.
  Ouders van een leerling van de basisschool de Helmstok Vossemeerstraat 34 hebben een verzoek ingediend voor een gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik.
 • 2.
  Deze leerling is rolstoel gebonden en het is voor de ouders erg lastig om hun kind met rolstoel in- en uit de auto te halen bij het gebruik maken van een reguliere parkeerplaats.
 • 3.
  In het kader van toegankelijkheid is het wenselijk om bij iedere school een gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik te realiseren zo ook bij deze locatie.
 • 4.
  dit verkeersmaatregelenpakket dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd.
 • 5.
  de betreffende weg is in beheer bij de gemeente Lelystad;
Doel van het besluit:
 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
Motivering
Bij de in de aanhef van dit besluit vermelde locatie bestaat behoefte om enige parkeergelegenheid te
reserveren voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart. Op deze locatie is het doorgaans
moeilijk voor mensen met een lichamelijke beperking om dichtbij de ingang van de school te parkeren
Met het aanduiden van een gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik wordt tegemoet
gekomen aan de doelstelling om openbaar toegankelijke voorzieningen goed bereikbaar te laten zijn
voor de doelgroep gehandicapten.
Belangenafweging
De in dit verkeersbesluit opgenomen maatregelen dienen in het bijzonder de belangen van de
doelgroep gehandicapten. Voor de overige verkeersdeelnemers is doorgaans voldoende
parkeercapaciteit aanwezig.
Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.
Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer: 151315873.
Besluit
1.Aanduiding gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik bij de dependance van de basisschool de Helmstok, Vossemeerstraat 34, door plaatsing van borden volgens model E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;
Lelystad, 5 augustus 2015
Datum publicatie: 12 augustus 2015
Het college van de gemeente Lelystad,
Namens deze,
S.G. van de Linde
Plv. het hoofd van de afdeling beheer openbare ruimte
Openbaarmaking en ter visie legging
Het verkeersbesluit ligt voor een ieder van 13 augustus 2015 tot 25 september 2015 ter inzage tijdens de openingstijden bij de Stadswinkel.
Bezwaar
Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de digitale Staatscourant en de Flevopost, editie 12 augustus 2015, verspreidingsgebied Lelystad.
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Gelet op de artikelen 3:45, 6:5 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken bij het college van de gemeente Lelystad.
U doet dat door het sturen van een brief (bezwaarschrift) aan het College van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB LELYSTAD.
Het is ook mogelijk een bezwaarschrift in te dienen via het email-formulier op de website van de gemeente Lelystad (www.lelystad.nl). U vindt dit formulier bij digitaal loket/mijn loket(burgers)/bezwaar.
Uw bezwaarschrift moet ondertekend zijn en uw naam- en adresgegevens en de datum bevatten Ook de inhoud van dit besluit en de gronden van uw bezwaar moeten er in staan. Maakt u gebruik van het email-formulier, dan moet u DigiD hebben om uw bezwaar te kunnen ondertekenen. Voor maken van bezwaar hoeft u geen geld aan ons te betalen.
Het indienen van bezwaar schort de uitvoering van het besluit niet op, we kunnen dat gewoon uitvoeren. Als u meent dat uw spoedeisende belangen dat vergen, kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank (sector bestuursrecht) een voorlopige voorziening vragen. Het adres van de Rechtbank is Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het voeren van deze procedure moet u griffierecht aan de Rechtbank betalen. U krijgt hiervoor van de Rechtbank een acceptgirokaart.