Verkeersbesluit- Verkeersmaatregel voor het plaatsen van een mobiele hijskraan  op de openbare  parkeerplaats achter de Ruggeflat aan de Van der Fuyckstraat in Brielle op 28 januari 2015
Logo Brielle
Beschikking van burgemeester en wethouders van Brielle inzake het nemen van een verkeersbesluit, als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.
 
Betreft het instellen van verkeersmaatregelen voor werkzaamheden bestaande uit:
het hijsen van telecom apparatuur in verband met de landelijke omschakeling van het G3 naar het G4 netwerk.
 
Ten behoeve van de verkeersveiligheid en het waarborgen van de goede doorstroming van het verkeer is het wenselijk om verkeersmaatregelen te treffen.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Overwegende dat:
 • -
  het voor de bovengenoemde werkzaamheden noodzakelijk is om verkeersmaatregelen te treffen om de werkzaamheden te kunnen laten plaatsvinden;
 • -
  de veiligheid op de weg gewaarborgd wordt door het treffen van dit besluit;
 • -
  Koninklijke Saan B.V.:
  • a.
   zorg draagt voor bebording;
  • b.
   omwonenden schriftelijk informeert;
    
gelet op de vorenstaande overwegingen zijn wij van oordeel, dat de in het dictum te noemen verkeersmaatregel behoort te worden genomen;
 
BESLUIT:
 
Burgemeester en wethouders van Brielle;
 
gelet op de artikelen 2, lid 1 sub a en b en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 12, 21 e.v. van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;
 
b e s l u i t e n:
 
om, conform de bijgevoegde situatietekening en,
 • 1.
  voor de werkzaamheden bestaande uit het hijsen van telecom apparatuur in verband met de landelijke omschakeling van het G3 naar het G4 netwerk op 28 januari 2015 op de openbare parkeerplaats achter de Ruggeflat aan de Van der Fuyckstraat in Brielle van 07:00 uur tot 18:00 uuur:
  • -
   een parkeerverbod in te stellen, middels bord E1, voor de eerste twee rijen parkeerplaatsen direct achter het pand;
  • -
   een afsluiting in te stellen d.m.v. hekken met bijbehorend geslotenverklaringsbord C1;
 • 2.
  de wegsleepregeling van toepassing te laten zijn;
 • 3.
  om deze verkeersmaatregelen te publiceren de Staatscourant;
 • 4.
  een afschrift van dit besluit te zenden aan:
  • sector grondgebied, afdeling Beheer Openbare Ruimte;
  • de VRR Brandweer;
  • de politie;
    
Brielle, 15 januari 2015
 
Burgemeester en wethouders voornoemd,
namens dezen
de chef van het bureau bestuursondersteuning en –advisering,
 
mw. S.G. Meijer
 
verzonden:
afgekondigd:
 
NB
Belanghebbenden worden erop gewezen, dat binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Brielle, Postbus 101, Brielle. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet.
Naar boven