Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2015, 23727Ruimtelijke plannen
Bestemmingsplan Morgenstond gewijzigd vastgesteld
Logo Den Haag
De gemeenteraad heeft bij besluit van 25 juni 2015 het bestemmingsplan Morgenstond gewijzigd vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan Morgenstond wordt op 6 augustus 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Morgenstond te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0265BMorgenstnd-50VA;
- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Escamp> Morgenstond;
- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).
 
Beroepsmogelijkheid
Van 7 augustus tot en met 17 september 2015 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden: 
- die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;
- die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit nr. 53;
- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 18 september 2015, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Den Haag, 3 augustus 2015

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

Namens deze:

Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken, mr. J.H. Potter