Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2015, 233Centraal Stembureau

Verkiezing van de leden van de provinciale staten van Gelderland

Geregistreerde aanduiding politieke groepering en namen van gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Gelderland maakt ingevolge artikel G2, lid 5 van de kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen zijn geregistreerd en dat als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde de volgende personen zijn aangewezen:

Reg. nr.

Aanduiding politieke groepering

Gemachtigde

Plv. gemachtigde

15

StemNL

M. van den Eijnde

D. van den Eijnde

16

Lokale Partijen Gelderland

E.R. Goossens

R.S. van Meygaarden

17

PSP '92 Gelderland

(PSP'92)

R. Barends

S.G. Wiarda

De aandacht wordt er op gevestigd dat, ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht iedere belanghebbende tegen de beschikking van voornoemd centraal stembureau beroep kan instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1 onder a van de kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de beschikking is opgenomen.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Arnhem, 23 december 2014

De voorzitter van het centraal stembureau, H.J. Kaiser