Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2015, 22342Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit toestaan van parkeren met twee wielen op het trottoir aan de noord en westzijde van de Antonio Vivaldistraat Amsterdam-Zuid.
Logo Amsterdam
Kenmerk: Z-15-32565
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid
Overwegingen ten aanzien van het besluit
 • dat in de Antonio Vivaldistraat een kindercampus is gelegen;
 • dat veel van deze kinderen gebracht en gehaald worden met de auto;
 • dat de kinderen te jong zijn om alleen even afgezet te worden deze moeten nog naar binnen gebracht worden onder begeleiding;
 • dat er in een overleg met betrokken partijen is afgesproken om aan de noord en westzijde toe te staan dat de auto’s met twee wielen op de stoep mogen staan met een tijdvenster;
 • dat dit gedaan kan worden door in de zijstraat die ook Antonio Vivaldistraat heet richting kindercampus aan de noordzijde en westzijde bebording te plaatsen die aangeeft dat het toegestaan wordt om met twee wielen op trottoir te parkeren;
 • dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:
  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;
  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;
  • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;
  • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Dienst Controle, Infrastructuur, Verkeer, afdeling Verkeer, die is gemandateerd door de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;
 • dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;
BESLUIT
door het plaatsen van verkeersborden conform model E8b van Bijlage I
van het Reglementverkeersregels en verkeerstekens 1990 “parkeergelegenheid
om met twee wielen op de trottoir te parkeren” te plaatsen op de volgende
locatie:
De noord en westzijde van de zijstraat met dezelfde naam namelijk de
Antonio Vivaldistraat richting kindercampus met als onderbord maandag tot en
Met vrijdag van 07.00-09.30 en 16.00-18.30 uur.
Namens deze,
V.de Kok
Manager Bedrijfbureau a.i. Rayon Zuid
MEDEDELINGEN
Bezwaar- of beroepsclausule
Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuurs recht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.