Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Baarle-NassauStaatscourant 2015, 22112Overig
ONTWERPWIJZIGINGSPLAN BUITENGEBIED 2008, PARTIËLE WIJZIGING HALDIJK 13-15
Logo Baarle-Nassau
Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij voornemens zijn op grond van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 4.4.2 van het bestemmingsplan Buitengebied 2008, dit bestemmingsplan te wijzigen ten aanzien van het perceel Haldijk 13-15 te Ulicoten. De planwijziging heeft ten doel om de bestemming ‘agrarisch, agrarisch bedrijf’ ter plaatse te wijzigen naar de bestemmingen ‘wonen’ en ‘agrarisch’.
 
Het ontwerpbesluit en het ontwerpwijzigingsplan liggen met ingang van 28 juli 2015 tot en met 7 september 2015 voor eenieder ter inzage bij de balie in het gemeentekantoor (Singel 1 te Baarle-Nassau), tijdens werkdagen van 9:00 uur tot 12:30 uur en op woensdagmiddag van 13:30 uur tot 17:00 uur. Tevens zijn de stukken raadpleegbaar via de gemeentelijke website.
 
Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk een zienswijze kenbaar maken aan het college van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.
 
Voor nadere informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de behandelend medewerker, dhr. J. Klei, tel.: 013-5075200.
 
Baarle-Nassau, 24 juli 2015