Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GrootegastStaatscourant 2015, 21973Overig
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure nieuwbouw woning Houtsingel 9 Doezum
Logo Grootegast
Burgemeester en wethouders van Grootegast maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag, een omgevingsvergunning te verlenen, voorbereid met de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo:
 
  • 1.
    het bouwen van een woning gedeeltelijk buiten het bouwvlak op het perceel Houtsingel 9 te Doezum.
 
De ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken met ingang van donderdag 23 juli 2015 tot en met 2 september 2015 ter inzage bij het klant contact centrum op het gemeentehuis tijdens de openingsuren.
 
Over het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen kan een ieder gedurende de termijn van de ter inzage legging schriftelijk en mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast, postbus 46, 9860 AA Grootegast of via het e-mail adres bouwenwoningtoezicht@grootegast.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen genoemde termijn contact opnemen met mevrouw H. Snitjer, telefoonnummer 0594-695776.