Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SluisStaatscourant 2015, 21872Overig
M.e.r.-beoordelingsbesluit Wet milieubeheer Margarethaweg 1, 4501 NK in Oostburg, gemeente Sluis
Logo Sluis
Burgemeester en wethouders van Sluis maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4 van de Wet milieubeheer, het volgende bekend:
Op 23 april 2015 is voor L.R.A. Plasschaert aan de Margarethaweg 1 in Oostburg, een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling krachtens de Wet milieubeheer ingediend voor het wijzigen van een inrichting voor het houden van vleeskuikens.
Besluit
Er geldt voor dit voornemen vanuit de Wet milieubeheer geen directe plicht om een milieueffectrapportage (MER) op te stellen. Wel moet het bevoegd gezag conform artikel 7.2 lid 4 Wet milieubeheer en bijlage 1, onderdeel D 14 van het Besluit milieueffectrapportage, beoordelen of toch een MER moet worden opgesteld vanwege de gevolgen voor het milieu.
De door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r.-aanmeldingsnotitie geeft geen aanleiding om te concluderen dat er voor de voorgenomen activiteiten een MER dient te worden opgesteld. De activiteiten leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Burgemeester en wethouders van Sluis hebben besloten dat het opstellen van een MER niet nodig is.
Zienswijzen
Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Wel kan eenieder gebruikmaken van het rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het verlenen van een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de betreffende activiteiten.
Inzage
Het besluit ligt met ingang van woensdag 29 juli gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Indien u de stukken buiten openingstijden (tussen 14.00 en 16.00 uur) wilt inzien, kunt u een afspraak maken via tel. 0117 - 457 226.
 
Oostburg, 22 juli 2015
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS
S.I. de Kievit - Minnaert, secretaris
mr. A.M.M. Jetten MSc, burgemeester