Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeStaatscourant 2015, 21818Ruimtelijke plannen
Kennisgeving ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan ‘Natuurbegraafplaats Uteringsweg Grolloo’ en bijbehorend ontwerp aanwijzingsbesluit bijzondere begraafplaats
Logo Aa en Hunze
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Natuurbegraafplaats Uteringsweg Grolloo’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens ligt het bijbehorende ontwerp aanwijzingsbesluit bijzondere begraafplaats ter inzage.
Zakelijke inhoud
Het plangebied betreft in de huidige omstandigheden een acaciabos gelegen langs de Uteringsweg ten zuiden van Grolloo, in de nabijheid van waar de Heetlagendijk op deze weg aansluit. Dit bestemmingsplan beoogt hier een natuurbegraafplaats mogelijk te maken, met bijbehorende bebouwing en parkeerplaats. Het parkeren zal niet langs de openbare weg plaatsvinden, maar op eigen terrein.
De inrichting van de beoogde natuurbegraafplaats is gedetailleerd weergegeven in het ‘Ontwerp Natuurbegraafplaats Drenthe’ dat als bijlage bij de regels van het plan is opgenomen. De natuurbegraafplaats dient volgens dit ontwerp te worden aangelegd en in stand te worden gehouden; dit wordt ook in de regels verankerd (artikel 3 lid 4).
Volledigheidshalve wordt verwezen naar het bestemmingsplan en het ontwerp aanwijzingsbesluit bijzondere begraafplaats.
Ter i nzage legging
Het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende ontwerp aanwijzingsbesluit bijzondere begraafplaats liggen ter inzage met ingang van 30 juli 2015 tot en met 9 september 2015 tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan gedurende deze periode te raadplegen op de website van de gemeente (www.aaenhunze.nl) en via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/. Het ontwerp aanwijzingsbesluit bijzondere begraafplaats is te raadplegen op de website van de gemeente.
Zienswijze
Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp aanwijzingsbesluit bijzondere begraafplaats naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 26 77 43 (dhr. Van Dam) of bij geen gehoor (0592) 26 77 93.