Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2015, 21050Ruimtelijke plannen
VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Centrumplan Chaam Fase 2
Logo Alphen-Chaam
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend, dat met ingang van dinsdag 21 juli 2015 tot en met maandag 14 september 2015, voor eenieder ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Centrum Chaam Fase 2’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1723.Brouwerijfase2-VO01 met de bijbehorende bestanden. Dit voorontwerp bestemmingsplan maakt een ontwikkeling mogelijk aan het Brouwerijplein te Chaam.
 
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij de frontoffice in het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 013-5086666 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Tevens is het plan raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.alphen-chaam.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Op donderdag 3 september 2015 zal er in het Bellevue, Dorpsstraat 27 te Chaam een inspraakavond plaats vinden over dit plan. Deze zal aanvangen om 19:30 uur. Op deze avond worden de plannen gepresenteerd, is er ruimte voor het stellen van vragen en zal de verdere procedure worden toegelicht.
 
Gedurende bovengenoemde termijn van 8 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen. Voor algemene vragen kunt u met afspraak terecht bij de frontoffice vergunningverlening, voor specifieke vragen dient een afspraak gemaakt te worden met de behandelend medewerker, mevrouw M. Korst, 013-5086697 of de heer M. Gorissen, tel.: 013-5086689.