Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2015, 21049Ruimtelijke plannen
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Correctieve herziening buitengebied Alphen-Chaam 2010
Logo Alphen-Chaam
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 21 juli tot en met 14 september 2015 (8 weken), voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Correctieve herziening buitengebied Alphen-Chaam 2010, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1723.CHBPBG2010 met de bijbehorende bestanden. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het verwerken van de uitspraken van de Raad van State over het bestemmingsplan buitengebied Alphen-Chaam 2010 en onjuistheden die zijn geconstateerd vanaf 2010. Dit bestemmingsplan heeft uitdrukkelijk geen betrekking op veehouderijen en recreatiebedrijven. Daar wordt een afzonderlijk bestemmingsplan voor gemaakt, inclusief PlanMER.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode voor eenieder ter inzage bij de frontoffice in het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 013-5086666 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Tevens is het plan raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen. Voor algemene vragen kunt u met afspraak terecht bij de frontoffice vergunningverlening, voor specifieke vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak gemaakt te worden met de behandelend medewerker, de heer B. van Strien tel.: 013-5086650.