Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldebroekStaatscourant 2015, 20386Overig
Ongewijzigde Vaststelling Structuurvisie Permanente bewoning recreatiewoningen
Logo Oldebroek
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat de gemeenteraad op 2 juli 2015 de ontwerpstructuurvisie Permanente bewoning recreatiewoningen ongewijzigd heeft vastgesteld. De structuurvisie is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.
 
Doel van de structuurvisie
De gemeente Oldebroek wil onder voorwaarden permanente bewoning van recreatiewoningen toestaan.
De gemeente Oldebroek heeft een beleidskader opgesteld waaraan verzoeken worden getoetst. Dit kader is verwoord in de structuurvisie Permanente bewoning recreatiewoningen.
 
Zienswijzen
De ontwerpstructuurvisie heeft van 28 januari 2015 tot en met 10 maart 2015 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om de ontwerpstructuurvisie te wijzigen.
 
Inzagetermijn
De vastgestelde structuurvisie en de bijbehorende stukken, waaronder de zienswijzenota, liggen met ingang van 15 juli 2015 gedurende zes weken tot woensdag 26 augustus 2015 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Oldebroek. De structuurvisie is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.oldebroek.nl.
 
Geen bezwaar en beroep
De structuurvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch document en derhalve kan tegen het besluit tot
vaststelling van de structuurvisie, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar
worden gemaakt of beroep worden ingesteld.
 
Inwerkingtreding
De structuurvisie treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
 
Het college van de gemeente Oldebroek, 14 juli 2015.