Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2015, 20383Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit wijziging verkeerssituatie Neringstraat West
Logo Uden
Gelet op
De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;
De bevoegdheid van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden tot het nemen van verkeersbesluiten, als bedoeld in het eerste lid sub d. van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, en het besluit van 16 december 2014 van het College tot mandatering van deze bevoegdheid aan de teamleider Inrichting afdeling Ruimte alsmede de bevoegdheid tot de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens ingevolge paragraaf 4 van het BABW;
Overwegende
Dat op grond van het bepaalde in artikel 12 BABW
Uit het oogpunt van
 • het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2, lid 1, sub a Wegenverkeerswet);
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers (artikel 2, lid 1, sub b Wegenverkeerswet);
 • het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (artikel 2, lid 1, sub c Wegenverkeerswet);
 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (artikel 2, lid 1, sub d Wegenverkeerswet);
Is het gewenst om
De Neringstraat West gedurende de venstertijden voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten middels een verzinkbare paal, een tweerichtingsverkeer in te stellen voor de Neringstraat West en een geslotenverklaring in te stellen voor voertuigen langer dan 6 meter gedurende de venstertijden. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde verkeersbesluittekening. Dat in het belang van de verkeersveiligheid kunnen, indien omstandigheden daartoe vragen, aanvullende maatregelen worden getroffen;
Motivering
De Neringstraat West is een erftoegangsweg door het centrum van Uden. Deze weg vormt de verbinding tussen de Kastanjeweg via de Neringstraat-Oost met de Promenade en de Pastoor Spieringstraat. Op de Neringstraat West is eenrichtingsverkeer ingesteld in de richting van de Pastoor Spieringstraat.
Aan de Neringstraat West wordt geparkeerd door parkeervergunninghouders (bewoners en bedrijven) alsook dat winkels aan de Galerij en Marktstraat via de achterzijde, aan de Neringstraat West bevoorraad worden.
In verband met de ontwikkeling van het Centrumplan Hoek Promenade en de komst van het winkelcentrum is het uit het oogpunt van de verkeersveiligheid wenselijk de Neringstraat West gedurende de venstertijden af te sluiten voor het gemotoriseerd verkeer. Daarbij dient met het oog op de bereikbaarheid van omwonenden en bedrijven de verkeerssituatie te worden gewijzigd door het instellen van een tweerichtingsverkeer gedurende venstertijden.
Belangenafweging
Dat overeenkomstig paragraaf 6 van het BABW de volgende afwegingen van belangen heeft plaats gevonden;
 • 1.
  Het belang van de gemeente Uden, als wegbeheerder van Neringstraat West en wegen in de omgeving, te weten de regulering en handhaving van de verkeerssituatie aldaar;
 • 2.
  De Neringstraat West is een erftoegangsweg door het centrum van Uden gelegen tussen de Markstraat en de Galerij. Deze weg vormt de verbinding tussen de Kastanjeweg via de Neringstraat-Oost met de Promenade en de Pastoor Spieringstraat;
 • 3.
  Aan de Neringstraat West wordt geparkeerd door parkeervergunninghouders vergunninghoudersgebied Centrum (Gebied Neringstraat West) bewoners en bedrijven alsook dat winkels aan de Galerij en Marktstraat via de achterzijde, via de Neringstraat West bevoorraad worden. Tevens bevinden zich aan de Neringstraat West een aantal particuliere parkeerterreinen;
 • 4.
  Het winkelgebied van Uden is middels het project Centrumplan Hoek Promenade uitgebreid. Hierdoor neemt ook het winkelend publiek op de Promenade toe;
 • 5.
  Er zijn een drietal conflictsituaties in de Neringstraat West tussen gemotoriseerd verkeer en voetgangers. Dit betreft de oversteken ter hoogte van de Sacramentsweg, de Passage en het nieuwe plein aan de Promenade waar het winkelend publiek als gevolg van de uitbreiding is toegenomen;
 • 6.
  De oversteken op de Sacramentsweg en de Passage zijn overzichtelijk en vertrouwd in het verkeersbeeld. De verkeersstromen per richting zijn rechtdoor kruisend. Op het nieuwe plein aan de Promenade daarentegen krijgen zwakkere verkeersdeelnemers van fietsers en voetgangers uit diverse richtingen te maken met manoeuvrerend gemotoriseerd verkeer komend uit de Neringstraat West. Dit leidt tot onoverzichtelijke en daarom verkeersonveilige situaties;
 • 7.
  De tijden van maandag tot en met zondag van 11.00 tot 18.00 uur en vrijdag van 11.00 tot 21.00 uur zijn in verband met de koopavond de tijden met de grootste intensiteit van winkelend publiek op de Promenade;
 • 8.
  Met omwonenden en bedrijven hebben bijeenkomsten plaats gevonden waarin de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Neringstraat West is besproken met het oog op de verkeersveiligheid op de Promenade;
 • 9.
  Om het aantal conflictmomenten tussen voetgangers en gemotoriseerd verkeer op de Promenade zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verhogen, is het derhalve wenselijk de Neringstraat West middels een verzinkbare paal gedurende deze tijden, hierna te noemen de venstertijden ter hoogte van de Promenade af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Met deze maatregel worden daarom de belangen gediend als bedoeld artikel 2eerste lid sub a. Wegenverkeerswet, betreffende het verzekeren van de veiligheid op de weg alsook in artikel 2 eerste lid dub b. Wegenverkeerswet, betreffende het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • 10.
  Op de Neringstraat West is in de huidige situatie een eenrichtingsverkeer ingesteld vanaf Kastanjeweg in de richting van de Promenade. Indien de Neringstraat West gedurende de venstertijden ter hoogte van de onderdoorgang bij de Promenade voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten is de Neringstraat West doodlopend. Verkeer kan er aan die zijde dan niet meer uit. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van bedrijven en bewoners wordt gedurende de venstertijden zoveel mogelijk gediend door het opheffen van het huidige regime van eenrichtingsverkeer en het instellen van tweerichtingsverkeer zodat het verkeer ook weer kan terug rijden;
 • 11.
  Met het instellen van een tweerichtingsverkeer in de Neringstraat West tijdens venstertijden worden daarom de belangen gediend als bedoeld in artikel 2 eerste lid sub c. betreffende het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, alsook in artikel 2, eerste lid sub d betreffende het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. Tweerichtingsverkeer maakt het immers mogelijk dat het verkeer gedurende de venstertijden afsluiting de Neringstraat West kan inrijden, maar ook weer kan uitrijden via de Kastanjeweg. Daarmee wordt voorkomen dat het verkeer de Neringstraat West niet meer zou kunnen uitrijden, wat bij een eenrichtingsverkeer wel het geval zou zijn. Het verkeer zou niet meer afgewikkeld kunnen worden en vast komen te zitten en derhalve ook de bereikbaarheid en toegankelijkheid negatief beïnvloedend. Tweerichtingsverkeer maakt het mogelijk dat het verkeer dat in de Neringstraat West moet zijn ook weer afgewikkeld kan worden door ter plaatse te keren en in- en uit te rijden via dezelfde ingang. Daardoor blijft de Neringstraat West als openbare weg vrij en bruikbaar als toegangsweg en bevoorradingsweg voor bewoners en bedrijven;
 • 12.
  Buiten de venstertijden en wanneer de verzinkbare paal omlaag staat kunnen voertuigen de Neringstraat West verlaten via de Promenade. Gedurende de venstertijden wordt de Neringstraat West middels een verzinkbare paal afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Door het instellen van een tweerichtingsverkeer kan het verkeer in- en uitrijden. Echter, door de geringe breedte van de Neringstraat West is het voor voertuigen met een lengte groter dan 6 meter niet mogelijk om ter plaatse te keren om terug te rijden. Met een voertuig over grotere afstand door een smalle straat achteruit te rijden is verkeersonveilig en in verband met een goede doorstroming van het verkeer ter plaatse ongewenst;
 • 13.
  Omdat alleen voertuigen korter dan 6 meter ter plaatse in de Neringstraat West kunnen keren om de Neringstraat West richting de Kastanjeweg weer uit te rijden dient er gedurende de venstertijden ook een geslotenverklaring te worden ingesteld voor voertuigen langer dan 6 meter. Hiermee worden de belangen gediend als bedoeld in artikel 2eerste lid sub a, betreffende het verzekeren van de veiligheid op de weg alsook in artikel 2 eerste lid dub b., betreffende het beschermen van weggebruikers en passagiers. In de eerste plaats het niet wenselijk is dat voertuigen over een grotere afstand door een smalle straat terugrijden en daarbij achteruitrijdend de voetgangerspassages van de Passage en de Sacramentsweg kruisen. In de tweede plaats doordat het door de geringe breedte van de Neringstraat West niet mogelijk is dat voertuigen langer dan 6 meter kunnen keren zonder gebruik te maken van ter plaatse aanwezige particuliere gronden. De aldaar aanwezige particuliere gronden dienen in het kader van deze maatregel buiten beschouwing te worden gelaten als mogelijkheden voor het keren door anderen die geen bestemming hebben op die gronden. Tevens wordt het belang gediend als bedoeld in artikel 2 eerste lid sub d. Wegenverkeerswet, betreffende het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, omdat voorkomen wordt dat voertuigen die te groot zijn gelet de geringe afmetingen van de Neringstraat West gedurende de venstertijden niet kunnen keren om uit te kunnen rijden, de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor overig verkeer dat daar dient te zijn, belemmerd;
 • 14.
  Voertuigen langer dan 6 meter dienen buiten de venstertijden te laden en te lossen en kunnen dan de Neringstraat West dan weer verlaten via de Promenade. Voertuigen korter dan 6 meter kunnen gedurende de venstertijden het gebied verlaten via de Kastanjeweg;
 • 15.
  De bereikbaarheid van omwonenden en bedrijven wordt ook zoveel mogelijk gewaarborgd door de afsluiting te situeren aan de achterzijde van de Neringstraat West ter hoogte van de onderdoorgang bij de promenade en niet aan de voorzijde van de Neringstraat West;
 • 16.
  Bewoners en bedrijven blijven ondanks de afsluiting bereikbaar voor het laden en lossen. Echter, gedurende de venstertijden geldt de beperking dat de Neringstraat West slechts toegankelijk is voor voertuigen korter dan 6 meter. De Neringstraat West wordt gedurende de venstertijden immers gesloten voor voertuigen langer dan 6 meter. Voor het laden en lossen wordt de volledige zuidzijde van de Neringstraat West aangewezen als laad- en losstrook, 24 uur per dag. Parkeren is niet toegestaan in de openbare ruimte;
 • 17.
  Om het tweerichtingsverkeer ter plaatse mogelijk te maken zal de parkeerzone voor vergunninghouders vergunninghoudersgebied Centrum (Neringstraat West) opgeheven moeten worden, omdat motorvoertuigen die ruimte nodig hebben om elkaar te kunnen passeren;
 • 18.
  Deze vergunninghouders bewoners en bedrijven worden verwezen naar de mede door vergunninghouders te gebruiken dichtstbijzijnde betaaldparkeer-plaatsen van het parkeergebied Centrum Noord;
 • 19.
  Het belang van de afsluiting voor het gemotoriseerd verkeer gedurende venstertijden ter bescherming van winkelend publiek op de Promenade en derhalve vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid alsook het belang van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van bewoners en bedrijven als bedoeld onder punt 10. door het direct in verband met de afsluiting wenselijk instellen van een tweerichtingsverkeer en het daarbij elkaar kunnen passeren van voertuigen, weegt zwaarder dan het belang van bewoners en bedrijven om middels een parkeervergunning in de Neringstraat West te parkeren, als ook elders in de nabijheid middels een parkeervergunning kan worden geparkeerd;
 • 20.
  De parkeerverbodszone in het centrum wordt doorgetrokken naar de Neringstraat West. Parkeren wordt niet meer toegestaan in verband met de doorgang en het passeren van voertuigen. Het direct laden en lossen dan wel het direct in- en uitstappen voor bewoners en bedrijven is bij een parkeerverbod wel toegestaan. Parkeergelegenheden op particulier terrein blijven ten alle tijden bereikbaar en vallen niet onder het parkeerverbod;
 • 21.
  De onderdoorgang ter hoogte van de Sacramentsweg is te smal om met 2 voertuigen tegelijkertijd te passeren. In verband met de doorstroming en de vrijheid van het verkeer als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub d Wegenverkeerswet, zal daarom een voorrangsregeling ingesteld worden;
 • 22.
  De bereikbaarheid en toegankelijk van hulpdiensten bij calamiteiten wordt net als bij overige verzinkbare palen geborgd doordat de meldkamer de paal in dat geval middels een noodknop kan laten zakken;
 • 23.
  Toezicht op de naleving van de geslotenverklaring voor voertuigen langer dan 6 meter gedurende de venstertijden zal plaatsvinden bij door de daarvoor bevoegde Buitengewoon Opsporingsambtenaren en handhaving bij feitelijke constatering van overtreding;
 • 24.
  De gemeente heeft daarom, het belang om gedurende de tijden waarop veel winkelend publiek aanwezig is op de Promenade de Neringstraat West ter hoogte van de onderdoorgang bij de Promenade af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, in het verlengde van de afsluiting op de venstertijden instellen van een tweerichtingsverkeer alsmede gedurende de venstertijden een geslotenverklaring in te stellen voor voertuigen langer dan 6 meter met het oog de verkeersveiligheid en het ook zoveel mogelijk waarborgen van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van bewoners en bedrijven, zwaarder laten wegen dan het niet afsluiten van de Neringstraat West dan wel het instandhouden van het vergunninghoudersparkeren ter plaatse.
dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de politie Brabant Noord, district De Leijgraaf, team Uden, die met het voorgenomen verkeersbesluit heeft ingestemd;
b e s l u i t
 • 1.
  Het verkeersbesluit tot het wijzigen van de verkeerssituatie in de Neringstraat West te wijzigen en dienovereenkomstig uit te voeren.
 • 2.
  In te stemmen met de venstertijden voor de Neringstraat West
  • -
   maandag t/m zondag van 11.00 uur tot 18.00 uur
  • -
   vrijdag van 11.00 uur tot 21.00 uur tijdens koopavond.
 • 1.
  Deze maatregel wordt aangegeven door het aanbrengen van verkeerstekens volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) dat toegepast wordt zoals aangegeven is op tekening V14-1211 bladnummer 1, verwijderen bebording en V14-1211 bladnummer 2, plaatsen bebording;
 • 2.
  Deze verkeersmaatregelen treden in werking nadat de betreffende verkeerstekens zijn aangebracht.
Dit besluit wordt ter openbare kennis aangeboden door middel van publicatie in het Udens weekblad d.d 15-07-2015 en de Staatscourant d.d. 15-07-2015.
Datum
Teamleider Team Inrichting
M.Meihuizen