Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SlochterenStaatscourant 2015, 20321Ruimtelijke plannen
Vaststelling Bestemmingsplan Verzamelplan Gemeente Slochteren 2015-1, Slochteren
Logo Slochteren
De raad van Slochteren heeft in zijn vergadering van 2 juli 2015 het bestemmingsplan Verzamelplan Gemeente Slochteren 2015-1 vastgesteld.
Het plan omvat de volgende locaties:
 • Hoofdweg 58 in Schildwolde; vanwege een bedrijfsverplaatsing wordt de mogelijkheid van een paardenhouderij op het perceel wordt uit de bestemming gehaald. De boerderij krijgt de bestemming ‘Gemengd 2’ en de achterste loods behoudt een agrarische bestemming, maar dan zonder de mogelijkheid voor het bedrijfsmatig houden van dieren.
   
 • Roegeweg 9 in Steendam; het betreffende stukje grond had in het verleden een recreatieve bestemming. Met de actualisatie heeft dit perceel de bestemming ‘Groen’ gekregen. De recreatieondernemer wil hier echter graag weer de recreatieve bestemming op hebben, zodat hij het perceel voor recreatieve doeleinden kan gebruiken.
   
 • Hoofdweg 9 in Slochteren; op het perceel zijn twee stukjes grond die van bestemming moeten ‘ruilen’. Een stukje heeft op dit moment een woonbestemming terwijl het hoort bij het perceel Hoofdweg 9 en een gemengde bestemming zou moeten hebben. Het andere stukje heeft een gemengde bestemming terwijl het logischer zou zijn dat dit een woonbestemming zou krijgen.
   
 • Geluidszone buitengebied; In het voorontwerpplan is een geluidscontour 'geluidzone - industrielawaai' opgenomen in een strook ten noorden van de A7 nabij het afrittenstelsel van de N387. De 50 dB geluidzone hoort bij de scheepswerf Coops in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en was per abuis niet opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2012. De geluidzone heeft geen gevolgen voor bestaande functies.
   
 • Brinkslaan 16 in Schildwolde; de eigenaar wil op zijn percelen een (kleinschalig) educatief centrum op te zetten. De percelen blijven de bestaande bestemmingen “Wonen 1-A”, ‘Agrarisch met Waarden’ en de archeologische dubbelbestemming behouden. Op onderdelen zullen de bestemmingen worden aangepast/aangevuld om de plannen van de eigenaar mogelijk te maken.
   
 • Hoofdweg 239 en 241 in Slochteren; op het perceel Hoofdweg 239 ligt nog een (ongebruikt) bouwvlak. Het bouwvlak ligt nu aan de voorzijde van het perceel en zal op verzoek van de eigenaar naar achteren worden verschoven. Hierdoor kan de bestaande tuin met daarin een monumentale boom worden behouden. Het perceel behoudt de Bestemming “Wonen 1-A’. Het perceel Hoofdweg 241 wordt ook in dit plan meegenomen omdat de kadastrale grenzen in de toekomst worden gewijzigd.
   
 • Knijpslaan 45 in Kolham; het perceel wordt gesplitst en verkocht. Het woonhuis met de eerste schuur aan de noordzijde krijgt een gemengde bestemming en de rest van de bedrijfsbebouwing met het omliggende terrein krijgt een bedrijfsbestemming met een aanduiding voor detailhandel in non-food‘.
   
 • Hoofdweg 88 in Slochteren; het pand wordt op dit moment gebruikt door meerdere bedrijfjes. Op verzoek van de eigenaar krijgt het perceel de bestemming ‘Gemengd 2’ met de mogelijkheid van een woning.
   
Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend. Deze is verwerkt in hoofdstuk 8 van de toelichting van het bestemmingsplan. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Het vastgestelde plan ligt ter inzage van woensdag 15 juli 2015 tot en met woensdag 26 augustus 2015. Tijdens openingstijden kunt u het plan inzien in het publiekscentrum van het gemeentehuis te Slochteren. Tevens is het plan te raadplegen via www.slochteren.nl onder Dorpen > kies het betreffende dorp en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl onder het IDN NL.IMRO.0040.bp00038-41vg.
Tegen het plan kan beroep worden ingesteld door degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht en belanghebbend is, alsmede door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.
Het beroep kan gedurende bovengenoemde termijn worden ingesteld bij:
Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.
Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Raad van State wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.