Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2015, 20264Ruimtelijke plannen
Verleende omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het plaatsen / bouwen van een werktuigenberging aan de Master Wybrensdyk 5 te Eagum.
Logo Leeuwarden
Van 1 6 juli 2015 tot en met 2 7 augustus 2015 ligt de verleende omgevingsvergunning ex. artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingswet ten behoeve van het plaatsen / bouwen van een werktuigenberging aan de Master Wybrensdyk 5 te Eagum met bijbehorende stukken ter inzage.
Plangebied
Het plangebied heeft betrekking op het perceel, kadastraal bekend gemeente Roordahuizum, Sectie E, nummer 455 en plaatselijk bekend als Master Wybrensdyk 5 te Eagum.
Ontwikkeling
Dit plan voorziet in het plaatsen / bouwen van een werktuigenberging achter de bestaande woonboerderij aan de Master Wybrensdyk 5 te Eagum.
Inzage
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien:
  • in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure.
  • via de websites:
  • www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.01002OGV08-VG01
  • www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen
Beroep
Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen:
  • Van 17 juli 2015 tot en met 27 augustus 2015
  • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend
  • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen
Voorlopige voorziening
Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.
Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.