Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RenswoudeStaatscourant 2015, 19699Overig
Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder t.b.v. Dorpsstraat 44 Renswoude
Logo Renswoude
Burgemeester en wethouders van Renswoude maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend.
In verband met de ontwikkeling van e e n appartementencomplex voor 16 appartementen op het adres Dorpsstraat 44 te Renswoude, de locatie van het voormalige Rechthuis - Dorpsstraat 44-46, zal het geluidsniveau van diverse appartementen op de gevels hoger liggen dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid, onder voorwaarden af te wijken van deze voorkeurswaarde door het vaststellen van hogere w a arden als bedoeld in artikel 110a Wet geluidhinder.
Burgemeester en wethouders van Renswoude hebben besloten om hogere waarden vast te stellen voor deze appartementen .
 
Ter inzage legging
Het definitieve besluit met bijbehorende stukken lig t met ingang van 14 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, 3927 BD te Renswoude). Belanghebbenden kunnen bij de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, beroep indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag dat het besluit ter inzage is gelegd. Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot gevolg dat de werking van dit besluit wordt stopgezet. Een belanghebbende die dit wenst en een spoedeisend belang heeft, kan naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Als gedurende de beroepstermijn echter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
oor meer informatie: mw. C. van den Heuvel (tel: 0318 - 57 81 61/c.van.den.heuvel@renswoude.nl).
Renswoude, 13 juli 2015