Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2015, 19693Verkeersbesluiten
Nr. 00005226 aanwijzen rotonde Koning Willem-Alexanderlaan – Julianalaan
Logo Alkmaar
Besluit tot het vaststellen van een verkeersmaatregel voor Koning Willem-Alexanderlaan – Julianalaan
DE UNITMANAGER RUIMTE, VAKGROEP VERKEER;
overwegende
dat de gemeenteraad op 6 maart 2014 een verkeersvisie heeft vastgesteld voor aanpassingen ter verbetering van de verkeersveiligheid in De Rijp;
dat in de verkeersvisie verschillende knelpunten zijn geïnventariseerd, waaronder het kruispunt Koning Willem-Alexanderlaan – Julianalaan, dat door de weggebruikers als verkeersonveilig wordt ervaren;
dat het kruispunt Koning Willem-Alexanderlaan – Julianalaan een kruising met een 50 km/uur weg betreft, waar de voorrang niet is geregeld;
dat de omvang van het kruispunt dusdanig groot is dat oversteekbaarheid van het kruispunt als zeer matig wordt ervaren door met name fietsers;
dat voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid in de verkeersvisie is aanbevolen het kruispunt om te bouwen tot een rotonde;
dat de oplossing en de uitwerking van het kruispunt tot stand is gekomen in samenspraak met een vertegenwoordiging van bewoners, verkeersouders en andere belanghebbenden;
dat omwonenden per brief zijn geïnformeerd over de voorgenomen aanpassing van het kruispunt;
dat over deze verkeersmaatregel overleg is gevoerd met de politie ingevolge artikel 24 van het BABW 1990;
dat bedoelde weg gelegen is binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer en onderhoud is;
gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013 waarbij het deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de unitmanager Ruimte 1;
b e s l u i t namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:
 • I.
  door het plaatsen van verkeersborden conform model D01 van het Reglement van Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 het kruispunt Koning Willem-Alexanderlaan – Julianalaan aan te wijzen als een rotonde met een verplichte rijrichting naar rechts.
 • II.
  door het plaatsen van verkeersborden conform model B06 van het Reglement van Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de toeleidende wegen naar de nieuwe rotonde Koning Willem-Alexanderlaan – Julianalaan, de voorrang zodanig te regelen dat aan bestuurders op de rijbaan van de rotonde voorrang dient te worden verleend.
 • III.
  door het plaatsen van verkeersborden D02ro BB22 van het Reglement van Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een gebod in te stellen voor het passeren aan de rechterzijde van de middengeleider op de toeleidende wegen naar de rotonde Koning Willem-Alexanderlaan – Julianalaan.
 • IV.
  door het aanbrengen van onderbroken strepen en fietssymbolen op een gemarkeerde gedeelte conform artikel 1 lid n van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de rechterzijde van de rijbaan van de rotonde aan te duiden als een fietsstrook.
 • V.
  door het aanbrengen van markering conform artikel 12 lid b onder IV van het BABW 1994 op de vier aansluitende wegen van de rotonde Koning Willem-Alexanderlaan – Julianalaan een voetgangersoversteekplaats aan te wijzen.
Alkmaar, 07-07-2015
Unitmanager Ruimte 1,
Vakgroep Verkeer,
mw. drs. E.C. Henstra
Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.
Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.
Postbehandelingsdocument uitgaande correspondentie