Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 19688Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Intrekken voorrangsweg op de Leliëndaalseweg en Sandberglaan te Middelburg; Instellen voorrangsregeling op de kruising Schotelweg-eliëndaalseweg-Sandberglaan en op de aansluiting Pronkenburgseweg-Leliëndaalseweg
Logo Waterschap Scheldestromen
Registratienummer: 2015015592
Betreft: Intrekken regeling voorrangsweg op de Leliëndaalseweg en Sandberglaan te Middelburg.
Instellen voorrangsregeling op de kruising Schotelweg-Leliëndaalseweg/Sandberglaan en op de aansluiting van de Pronkenburgseweg op de Leliëndaalseweg te Middelburg.
Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat de Leliëndaalseweg en de Sandberglaan voormalige provinciale wegen zijn, gelegen tussen de bebouwde kom van Sint Laurens en de bebouwde kom van Middelburg;
 • -
  dat deze wegen tegenwoordig in beheer en onderhoud zijn bij het waterschap en gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg-A (ETW-A);
 • -
  dat daarom op deze wegen in juni 2013 de snelheidslimiet van 80 km per uur is verlaagd naar 60 km per uur, door deze wegen volledig binnen de zone 60 km per uur op te nemen;
 • -
  dat daarbij is verzuimd om het aanwijzen van de Leliëndaalseweg en de Sandberglaan als voorrangsweg (bord B01, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990) in te trekken;
 • -
  dat de aansluitende/kruisende wegen, de Schotelweg en de Pronkenburgseweg zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen-B (ETW-B);
 • -
  dat de Leliëndaalseweg/Sandberglaan (ETW-A) en de Schotelweg en Pronkenburgseweg (ETW-B) vanwege de inrichting en wegmarkering niet gezien kunnen worden als gelijkwaardige wegen;
 • -
  dat het daardoor gewenst is om de voorrang op de kruising van de Schotelweg-Leliëndaalseweg/Sandberglaan en op de aansluiting Pronkenburgseweg-Leliëndaalseweg te regelen ten gunste van het verkeer op de Leliëndaalseweg/Sandberglaan;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 08-05-2015);
besluit:
 • -
  tot het intrekken van de bestaande regeling voorrangsweg op de Leliëndaalseweg/Sandberglaan, door het verwijderen van de borden B01, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  tot het regelen van de voorrang op de kruising van de Schotelweg-Leliëndaalseweg/Sand-berglaan ten gunste van het verkeer op de Leliëndaalseweg/Sandberglaan, door het plaatsen van borden B03, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  tot het regelen van de voorrang op de aansluiting van de Pronkenburgseweg op de Leliën-daalseweg ten gunste van het verkeer op de Leliëndaalseweg door het plaatsen van borden B04 en B05, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.
E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan 2015015570 van 7 mei 2015.
Middelburg, 29 juni 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. R. de Nood,
adjunct afdelingshoofd Wegen