Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2015, 19077Verkeersbesluiten
Aanpassing bebouwde kom Luchen / Burgemeester Termeerstraat
Logo Geldrop-Mierlo
 
Het college van burgemeester en wethouders
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Aanleiding
De 2e fase van de nieuwbouwwijk Luchen begint te vorderen. Inmiddels zijn er de nodige woningblokken gebouwd, die ook al bewoond worden. Verkeerskundig gezien ligt dit deel van Luchen echter nog buiten de bebouwde kom. Dit houdt ook in dat de maximumsnelheid in dit nieuwe woongebied nog op 60 km/u ligt. Dit is ongewenst en dit willen we gaan aanpassen.
 
Tevens is bekend dat er met name in het eerste deel van de Burgemeester Termeerstraat de nodige overlast wordt ervaren door de snelheid van het wegverkeer.
 
Huidige verkeersituatie
In de huidige situatie eindigt de bebouwde kom bij het begin van de Burgemeester Termeerstraat, waarna op zowel de Burgemeester Termeerstraat als de weg Luchen en de aangrenzende wegen een snelheidsregime van 60km/h geldt.
 
 
Verder is in zowel de Sint Catharinaweg als de Fazantlaan nog, nadat de woonbebouwing over gegaan is in het open gebied, een einde bebouwde kom bord aanwezig. Daarna geldt hier formeel ook een snelheidsregime van 60km/h.
 
 
Gewenste verkeersituatie
De hele 2e fase van nieuwbouw Luchen dient binnen de bebouwde kom te liggen. Dit betekent dat bij het begin van de weg Luchen, komend vanuit de Burgemeester Termeerstraat, een bebouwde kom bord zal worden geplaatst. Daaronder komt een gebodsbord met de maximale snelheid van 30km/h.
 
 
Aan de zijde van de Fazantlaan en St. Catharinaweg komen de bestaande ‘begin/einde bebouwde kom’-borden te vervallen. Bij het begin van de Luchenseheide (komend vanuit Koolwitje) wordt een ‘begin/einde bebouwde kom’-bord geplaatst, daarna geldt er een snelheidsregime van 60km/h.
 
 
Erftoegangswegen
Alle wegen in de wijk Luchen en ook de aangrenzende Burgemeester Termeerstraat zijn erftoegangswegen. Voor deze wegen geldt dat de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom maximaal 30km/u bedraagt en buiten de bebouwde kom 60 km/u. In het Raadsbesluit van 3 juni 2013 inzake ‘Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig’ is dit beleid nogmaals bevestigd.
 
 
 
Burgemeester Termeerstraat
Verder is het wenselijk geacht om het eerste deel van de Burgemeester Termeerstraat ook binnen de bebouwde kom te laten vallen. In het eerste deel van de Burgemeester Termeerstraat ligt een vrij onoverzichtelijke bocht. Ook is dit deel van de Burgemeester Termeerstraat relatief dicht bebouwd en ligt de bebouwing dicht bij de weg. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het gewenst om hier de snelheid terug te brengen. Daarnaast is het bekend dat er in het eerste deel van de Burgemeester Termeerstraat geluids- en trillingsoverlast in de woningen wordt ervaren.
 
 
Daarnaast is voorzien dat de Burgmeeester Termeerstraat direct op de Geldropseweg wordt aangesloten, zodat het ook vanuit dit oogpunt wenselijk is dat de maximumsnelheid ter plaatse wordt teruggebracht, zodat de weggebruikers beter kunnen anticiperen op het kruisende fietsverkeer en op het verkeer op de Geldropseweg.
 
 
Verder is relevant dat voor de toekomstige doorsteek vanuit de Kwikstaart naar de Burgemeester Termeerstraat (ontsluitingsvariant Luchen 2a) is voorzien dat deze ter hoogte van Burgemeester Termeerstraat 8 aansluit op de Burgemeester Termeerstraat. Op dat moment zal ook de verkeersintensiteit in dit deel van de Burgemeester Termeerstraat enigszins afnemen. Hierdoor is een maximum snelheid van 30km/u voor dit deel de Burgemeester Termeerstraat passend. Dit houdt ook in dat de nieuwe komborden met de aangepaste maximumsnelheid ter hoogte van Burgemeester Termeerstraat 8 zullen worden geplaatst.
 
 
 
Verderop liggen de woningen in de Burgemeester Termeerstraat verder van de weg af en liggen ze ook verspreider. Hierdoor is ervoor gekozen om dit deel van de Burgemeester Termeerstraat vooralsnog buiten de bebouwde kom te laten. Ook blijft hier de maximumsnelheid 60km/u, conform het hiervoor geldende beleid. Pas als de nieuwbouw in de nieuwe wijk Luchen verder oprukt richting de Burgemeester Termeerstraat zal ook daar sprake zijn van een min of meer aaneengesloten bebouwing. Op dat moment zal de komgrens verder worden opgeschoven tot voorbij het kruispunt Burgemeester Termeerstraat / Luchen.
 
 
 
Aanvullende bebording
De bebouwde kom borden worden voorzien van een overige bebording (met name model BB15-2), waar mee het aankomend verkeer extra wordt geattendeerd op het in- en uitrijden van de bebouwde kom en de daarbij behorende snelheid. Voor deze aanvullende bebording hoeft geen verkeersbesluit te worden genomen.
 
 
 
Juridisch kader
Dit besluit is uitgewerkt in de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘Aanpassing bebouwde kom rondom Luchen (tekeningnummer VKB2015-07)’ d.d. 2 juni 2015. In het Raadsbesluit van 30 november 2009 heeft de Raad het college van Burgemeester en Wethouders gemachtigd  de bebouwde kom van Mierlo inzake de nieuwbouw op Luchen in verschillende fases te wijzigen (rekening houdend met de (gerealiseerde) bebouwing.  
 
 
Afstemming politie
De genoemde wegen zijn in beheer en onderhoud van de gemeente. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de politie. De politie heeft te kennen gegeven dat de voorgestelde aanpassingen een bijdrage leveren aan het verhogen van de verkeersveiligheid door het terugbrengen van de maximumsnelheid op de genoemde straten en in de nieuwbouwwijk Luchen.
 
 
Dit verkeersbesluit is op 6 juli 2015 genomen met het oog op een goede doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid. Op 8 juli 2015 wordt het besluit gepubliceerd in Middenstandsbelangen en de Staatscourant.
 
 
Dit besluit is uitgewerkt in de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘Verkeersbesluit aanpassing bebouwde kom Luchen / Burgemeester Termeerstraat (tekeningnummer VKB2015-07)’ d.d. 2 juni 2015.
 
 
 
 
 
Motivering / Belangenafweging
 
Motivering wegenverkeerswet
In artikel 21 van het BABW zijn voorschriften opgenomen omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.
 
 
Doelstelling
De maatregelen zijn nodig om de toegestane maximum snelheid in Luchen en deels in de Burgemeester Termeerstraat terug te brengen. De nieuwe straten in de 2e fase van de nieuwbouwwijk Luchen zijn bedoeld als woonstraten, waar een maximale snelheid van 30km/u gewenst is. Dit geldt ook voor het eerste deel van de Burgemeester Termeerstraat. Met het aanpassen van de bebouwde kom wordt de toegestane maximumsnelheid fors teruggebracht. Dit zorgt voor een betere bescherming van de verschillende weggebruikers. Ook wordt hiermee de verkeersveiligheid verhoogd.
 
 
Belangenafweging
De aanleg van de 2e fase van de nieuwbouw Luchen vordert gestaag, zodat de weg Luchen steeds meer een woonkarakter krijgt. Voor de aansluitende nieuwe wegen geldt dit natuurlijk ook. Het terugbrengen van de maximumsnelheid ligt derhalve in de lijn der verwachtingen. Aan het belang van verkeersveiligheid dient dan ook meer waarde te worden toegekend dan aan de snelle doorstroming van het wegverkeer. Voor het eerste deel van de Burgemeester Termeerstraat geldt dat het in het belang van de verkeersveiligheid en het beperken van de overlast ook gewenst is dat de maximumsnelheid wordt teruggebracht. Het betreft alleen het eerste deel van de Burgemeester Termeerstraat, zodat de doorstroming slechts beperkt wordt verminderd. 
 
 
 
BESLUIT
Bebordingsplan
Het vorenstaande houdt in dat onderstaande verkeerstekens en onderborden geplaatst dan wel verwijderd worden op de volgende locaties (conform de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘Verkeersbesluit aanpassing bebouwde kom Luchen en Burgemeester Termeerstraat (tekeningnummer VKB2015-07)’:
 
 • 1.
  Het plaatsen van het bord model H02b (boven) en het bord A0160zb (onder) respectievelijk het bord model H01b (boven) en het bord A0130zb (onder) bij het begin van de weg Luchen, komende vanuit de Burgemeester Termeerstraat (aan beide zijden van de weg), om aan te geven dat hier het begin / einde van de bebouwde kom is gelegen;
 • 2.
  Het plaatsen van het bord van het bord model H02b (boven) en het bord A0160zb (onder) respectievelijk het bord model H01b (boven) en het bord A0130zb (onder) bij het begin van de Luchenseheide komende vanuit Koolwitje, om aan te geven dat hier het begin / einde van de bebouwde kom is gelegen;
 • 3.
  Het verwijderen van het bord model H02b (boven) en het bord A0160zb (onder) respectievelijk het bord model H01b (boven) en het bord A0130zb (onder) in de Fazantlaan, bijna 100m na de kruising met de Eksterlaan (richting Luchen);
 • 4.
  Het verwijderen van het bord model H02b (boven) en het bord A0160zb (onder) respectievelijk het bord model H01b (boven) en het bord A0130zb (onder) in de Sint Catharinaweg, circa 50m na de kruising met de Eksterlaan (in de richting naar Luchen);
 • 5.
  Het plaatsen van het bord model H02b (boven) en het bord A0160zb (onder) respectievelijk het bord model H01b (boven) en het bord A0130zb (onder) in de Burgemeester Termeerstraat ter hoogte van perceel Burgemeester Termeerstraat 8 (aan beide zijden van de weg), om aan te geven dat hier het begin / einde van de bebouwde kom is gelegen; .
 • 6.
  Het verwijderen van het bord model H02b (boven) en het bord A0160zb (onder) respectievelijk het bord model H01b (boven) en het bord A0130zb (onder) bij het begin van de Burgemeester Termeerstraat (komende vanaf de parallelweg Geldropseweg).
 
 
 
Geldrop 6 juli 2015

Namens deze,

Gabriel van Houtert

Senior cluster Ontwerp

Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Rechtsbescherming
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na afkondiging daarvan schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u hiervoor een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.