Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2015, 19033Ruimtelijke plannen
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitendams 326
Logo Hardinxveld-Giessendam
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt bekend dat de gemeenteraad op 2 juli 2015 het bestemmingsplan “Buitendams 326” gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het op 10 juli 2014 vastgestelde bestemmingsplan.
Dit besluit volgt op de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State van 24 juni 2015, waarin het door de gemeenteraad op 10 juli 2014 vastgestelde bestemmingsplan is vernietigd.
De wijzigingen ten opzichte van het eerder vastgestelde bestemmingsplan hebben betrekking op artikel 3.2.3 en 3.4.1 en op een aanpassing van de bij het bestemmingsplan behorende verbeelding.
De regels zijn gewijzigd en komen als volgt te luiden:
  • -
    artikel 3.2.3 onder a: ter plaatse van de bouwaanduiding “specifieke bouwaanduiding-geluidscherm” zijn de gronden bestemd voor een geluidscherm met een minimale hoogte van 2,3 m ten opzichte van het maaiveld;
  • -
    artikel 3.4.1 onder a: het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning ingeval geen geluidscherm wordt gerealiseerd en gehandhaafd ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – geluidscherm”, met dien verstande dat het geluidscherm een minimale hoogte heeft van 2,3 m ten opzichte van het maaiveld.
De verbeelding is aangepast door de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – geluidscherm” te verlengen tot aan de noord(westelijke) perceelsgrens.
Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 juli 2015 tot en met 19 augustus 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Raadhuislaan 1 te Hardinxveld-Giessendam en zijn in die periode ook te raadplegen via de gemeentelijk website www.hardinxveld-giessendam.nl (Actueel > Documenten ter inzage). Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.
Het bestemmingsplan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (planid-nummer NL.IMRO.0523.BP2012BUITENDAM326-VG02).
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vaststellingbesluit van 2 juli 2015 door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.
Het bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.
Crisis - en h erstelwet
Op de hiervoor genoemde besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.