Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen loswal e.o. en besluit hogere waarden, Kapelle en Reimerswaal
Logo Kapelle
Gezamenlijke bekendmaking gemeenten Kapelle en Reimerswaal met betrekking tot de gewijzigde vaststelling van de bestemmingsplannen die beide gemeenten hebben opgesteld voor het planologisch regelen van de activiteiten op de Loswal Kaai 85 te Hansweert/Schore en het daar direct omliggende gebied, evenals de daarbij behorende geluidzone en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder.
Algemeen
Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Kapelle en Reimerswaal bekend dat de gemeenteraden van Kapelle en Reimerswaal op 26 mei 2015 de volgende bestemmingsplannen gewijzigd hebben vastgesteld:
Gemeente Kapelle :
 • 1.
  bestemmingsplan “Loswal Kapelle” (NL.IMRO.0678.Loswal-vast1);
 • 2.
  bestemmingsplan “1e herziening Buitengebied” (NL.IMRO.0678.buitengebiedHZ001-vast);
Gemeente Reimerswaal:
 • 1.
  bestemmingsplan “Loswal” (NL.IMRO.0703.BGRWBPLoswal-va01);
 • 2.
  bestemmingsplan “Buitengebied, 1e herziening” (NL.IMRO.0703.BGRWBP1H-va01);
 • 3.
  bestemmingsplan “Hansweert, 1e herziening” (NL.IMRO.0703.01HaBPKom1H-va01).
Plangebied
Het plangebied betreft de Loswal Kaai 85 met geluidzone, welke ten dele is gelegen op het grondgebied van de gemeente Kapelle en ten dele op het grondgebied van de gemeente Reimerswaal. Plaatselijke bekend gelegen aan het Kanaal door Zuid-Beveland, ten noorden van Hansweert en ten oosten van Schore.
Doel en inhoud van de bestemmings plan nen
De bestemmingsplannen betreffen een actualisatie van de tot voor kort geldende bestemmingsplannen. Laatstgenoemde bestemmingsplannen zijn deels gedateerd en bieden niet voldoende rechtszekerheid voor het toekomstige beheer van de loswal. In de vastgestelde plannen wordt voorzien in:
 • -
  het planologisch faciliteren van de aanwezige bedrijven;
 • -
  het planologisch vastleggen van het gezoneerde industrieterrein;
 • -
  het planologisch vertalen van de zone industrielawaai;
 • -
  het mogelijk maken van het plaatsen van een geluidscherm;
Voorontwerpfase
De voorontwerpbestemmingsplannen hebben ter inzage gelegen van donderdag 13 december 2012 tot en met woensdag 23 januari 2013.
Ontwerpfase
De ontwerpbestemmingsplannen hebben ter inzage gelegen van donderdag 30 mei 2013 tot en met woensdag 10 juli 2013. In de hoofdstukken ‘Maatschappelijke toetsing en kwaliteit’ van de verschillende bestemmingsplannen zijn de wijzigingen opgenomen van de vastgestelde bestemmingsplannen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen zoals die ter inzage hebben gelegen.
B esluit hogere waarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken tevens bekend dat zij op 29 april 2015 hebben besloten tot vaststelling van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder ten behoeve van de volgende drie woningen in Hansweert:
 • -
  Tramperweg 6;
 • -
  Westelijke Kanaalweg 2;
 • -
  Westelijke Kanaalweg 4.
Deze hogere waarden zijn nodig vanwege de geluidsbelasting van de bedrijven op het gezoneerde industrieterrein Loswal Kaai 85. De procedure vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder is gekoppeld aan de bestemmingsplanprocedure.
De plan nen inzien
De gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen (inclusief onderliggende stukken) en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen vanaf donderdag 9 juli 2015 tot en met woensdag 19 augustus 2015 voor iedereen ter inzage.
U kunt de gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen van de gemeente Kapelle inzien:
-In het gemeentehuis te Kapelle bij Servicecentrum Kapelle, Kerkplein 1 te Kapelle. De plannen zijn tevens in pdf-formaat te raadplegen op de gemeentelijke website www.kapelle.nl via het pad Actueel > Bekendmakingen > Bestemmingsplan en via het pad Inwoner > Bouwen en Wonen > Bestemmingsplannen > bestemmingsplan Loswal. De volledige digitale versies van de gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen, met code NL.IMRO.0678.Loswal-vast1 en NL.IMRO.0678.buitengebiedHZ001-vast zijn te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
U kunt de gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen van de gemeente Reimerswaal inzien:
-In het gemeentehuis te Kruiningen bij de informatiebalie in het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen. De plannen zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente Reimerswaal, www.reimerswaal.nl. U kiest aan de rechterzijde onder ‘Snel naar‘ voor ‘Bestemmings- en ruimtelijke plannen’. Hierna vindt u de plannen door op de kern Hansweert of Buitengebied te klikken. De volledige digitale versies van de gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen, met code NL.IMRO.0703.BGRWBPLoswal-va01, NL.IMRO.0703.BGRWBP1H-va01 en NL.IMRO.0703.01HaBPKom1H-va01 zijn tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
U kunt het besluit hogere waarden Wet geluidhinder van de gemeente Reimerswaal inzien:
-In het gemeentehuis te Kruiningen bij de informatiebalie in het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen. Het besluit is ook te raadplegen op de website van de gemeente Reimerswaal, www.reimerswaal.nl. U kiest aan de rechterzijde onder ‘Snel naar‘ voor ‘Bestemmings- en ruimtelijke plannen’. Hierna vindt u het besluit door op de kern Hansweert of Buitengebied te klikken.
Rechtsmiddelen en inwerkingtreding
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad op een ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling.
Het besluit en daarmee de bestemmingsplannen treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit hogere waarden kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling.
Het besluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.
Contactpersonen
Voor eventueel gewenste nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Uitterhoeve van de gemeente Kapelle of de heer Steenbergen van de gemeente Reimerswaal. Zij zijn bereikbaar via het algemene tel e foonnummer 14 0113.
Kapelle/Kruiningen, 8 juli 2015
Naar boven