Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchoonhovenStaatscourant 2015, 188Ruimtelijke plannen

Logo Schoonhoven
Vaststelling ‘Paraplu bestemmingsplan Cultuurhistorie en Archeologie, Schoonhoven

Burgemeester en wethouders van Schoonhoven maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 oktober 2014 het paraplu bestemmingsplan Cultuurhistorie en Archeologie gewijzigd heeft vastgesteld

Het betreft het gehele gebied van de gemeente Schoonhoven en past binnen het ingezette landelijke beleid.

De wijziging betreft een aanpassing in de regels van de regels Lopikerweg nummer 7 naar aanleiding van een zienswijze. De provincie Zuid-Holland was het met de vertaling van de zienswijze niet eens, en heeft betreffende dit perceel een aanwijzingsbesluit genomen (NL.IMRO.9928.DOSx2014x0009476AW-VA01).

Het raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplannen kunnen met ingang van 15 januari 2015 gedurende 6 weken voor een ieder (digitaal) worden ingezien in het kantoor, Stolwijk, Dorpsplein 8 te Stolwijk

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stuken is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via een directe link op de website van de gemeente www.krimpernerwaard.nl

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken van ter inzage ligging kunnen tegen de besluiten tot vaststelling van de bestemmingsplannen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig bij de raad een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplannen naar voren hebben gebracht danwel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Verder kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling van de bestemmingsplannen aangebrachte wijzigingen.

Het beroep moet worden ingestelde bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De besluiten tot vaststelling van de bestemmingsplannen treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet inwerking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.