Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerStaatscourant 2015, 1833Instelling gemeenschappelijke regelingen
Besluit tot opheffing van de Regeling Stadsgewest Haaglanden 1995 gemeente Zoetermeer
Logo Zoetermeer
De Raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2014
 
besluit:
 
 • 1.
  De ‘Regeling Stadsgewest Haaglanden 1995’op te heffen onder de voorwaarden dat:
  • -
   Het besluit tot wijziging van het besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s in werking treden;
  • -
   Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een verklaring van geen bezwaar afgeeft.
 • 2.
  Het opheffingsbesluit in werking te laten treden op de datum dat de Wet afschaffing plusregio’s in werking treedt.
 
Dit besluit treedt inwerking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan. Het besluit treedt in ieder geval niet eerder in werking dan de inwerkingtreding van de Wet afschaffing plusregio’s.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op

de griffier,

drs. K. Bolt

de voorzitter,

Ch.B. Aptroot