Kennisgeving ontwerpbesluiten Windpark Wieringermeer Fase 3, Ministerie van Economische Zaken

Van vrijdag 3 juli 2015 tot en met donderdag 13 augustus 2015 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor het project Windpark Wieringermeer Fase 3. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

Windkracht Wieringermeer heeft het initiatief genomen om een windpark te realiseren in de Wieringermeer in de provincie Noord-Holland. Met het initiatief wil Windkracht Wieringermeer bijdragen aan het opwekken van duurzame energie in Noord-Holland. Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat is gebeurd door middel van een (rijks)-inpassingsplan dat is vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een aantal overige besluiten nodig. Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling), maar in meerdere fasen, voorbereid, onder coördinatie van de Minister van Economische Zaken. In de eerste fase zijn naast het inpassingsplan, tien andere besluiten genomen. In de nu nog lopende tweede fase worden drie besluiten genomen. Het gaat in fase 3 om twee besluiten: een waterwetvergunning en een omgevingsvergunning.

U kunt nu reageren op de eerdergenoemde ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van 3 juli 2015 tot en met 13 augustus 2015 de ontwerpbesluiten van deze fase, en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locaties:

  • gemeente Hollands Kroon, de Verwachting 1, Anna Paulowna, T (088) 321 50 00;

  • provincie Noord-Holland, Kleine Houtstraat 18, Haarlem, T (023) 514 40 38.

U kunt uw mening geven

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van de ontwerpbesluiten. U kunt hierbij denken aan:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

  • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpbesluiten of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van vrijdag 3 juli 2015 tot en met donderdag 13 augustus 2015 reageren. Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Windpark Wieringermeer Fase 3’. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark Wieringermeer Fase 3, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan via Bureau Energie­projecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt.

De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energie-projecten.nl.

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Naar boven