Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2015, 17354Ruimtelijke plannen
Ontwerpwijzigingsplan “Keizersdijk 30-34, Raamsdonksveer”
Logo Geertruidenberg
Het college van B&W maakt bekend dat met ingang van 26 juni 2015 het ontwerpwijzigingsplan “Keizersdijk 30-34, Raamsdonksveer” ter inzage ligt (art. 3.6 Wet ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht).
 
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de realisatie van een bibliotheek. In de bibliotheek is een oppervlakte van 300 m2 opgenomen als verhuurbare ruimte. Volgens de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid mag hierin eventueel detailhandel gevestigd worden. Op dit moment is nog niet bekend hoe deze ruimte wordt ingevuld. In het wijzigingsplan wordt voor de toekomst  de mogelijkheid voor wonen op de verdieping open gehouden, waarbij het aantal woningen niet meer dan 6 mag bedragen. In het wijzigingsplan wordt een doorsteek naar het achterliggende parkeerterrein mogelijk gemaakt tussen de percelen Keizersdijk 34 en 36.
 
Ligging plangebied
Het plangebied wordt begrensd door de Keizersdijk in het zuidwesten, het parkeerterrein Oostpolder in het noordoosten en de panden Keizersdijk 28 en 36 aan weerszijden.
 
Communicatie
U kunt het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang van vrijdag 26 juni 2015 tot en met donderdag 6 augustus 2015 inzien in de Gemeentewinkel van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur.. Ook kunt u het ontwerpwijzigingsplan inzien op www.geertruidenberg.nl -> inwoner -> actueel -> bekendmakingen.
 
Tijdens bovengenoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moet u richten aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg
Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer
 
Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met Wilma Lemoine, telefoonnummer 0162-579595.