Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarenStaatscourant 2015, 17222Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Essche Akker’ te Esch
Logo Haaren
Esch
Het plangebied ligt aan de zuidoostzijde van de kern Esch, in het verlengde van de weg Het Kruys. Kadastraal bekend als percelen Esch B2796 (gedeeltelijk), B2898 (gedeeltelijk), B2799 (gedeeltelijk), B2753, B2754, B2762, B2763 en B2764.
Burgemeester en wethouders van Haaren maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Essche Akker’ inclusief bijlagen. De stukken liggen met ingang van vrijdag 26 juni 2015 gedurende zes weken (t/m donderdag 6 augustus 2015) ter inzage.
Voorliggend plan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan "Kom Esch" en het uitwerkingsplan “Venakkers fase 4” van gemeente Haaren. De herziening voorziet in de ontwikkeling van 18 woningen.
Het plan is op meerdere manieren in zien. U kunt het plan in zien in het gemeentehuis bij de balie van de Gemeentewinkel. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Bel hiervoor naar 0411-627282. Het plan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en onze website www.haaren.nl/esscheakker. Hier klikt u op “Essche Akker, Esch” en zo komt u bij het ontwerpbestemmingsplan. Indien u het plan raadpleegt via www.ruimtelijkeplannen.nl, kunt u zowel op het adres zoeken als op het planidentificatienummer. Het planidentificatienummer voor dit plan is NL.IMRO.0788.BP15ESCEsscheAkker-ON01.
Indienen zienswijzen
Tijdens de termijn van ter inzage ligging kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak via telefoonnummer (0411) – 62 72 82. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.
(Dit is tevens een kennisgeving op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening)
Haaren, 16 juni 2015