Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwStaatscourant 2015, 1681Overig
Vastgestelde Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg / Maasgouw
Logo Maasgouw
Burgemeester en wethouders van Maasgouw maken bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2014 de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg heeft vastgesteld. Deze structuurvisie is inmiddels in alle zeven Midden-Limburgse gemeenten vastgesteld.
De visie is digitaal raadpleegbaar via de websites www.gemeentemaasgouw.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
 
In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van het beleidsveld ‘Wonen’ voor de korte termijn (2014 tot en met 2017) en met een doorkijk naar de lange termijn (2018 tot en met 2023) vastgelegd.
 
Grote lijn Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg.
Om de regio Midden-Limburg aantrekkelijk te houden, moet duurzaam worden geïnvesteerd in de toekomst. Deels betekent dit het behouden van het goede, deels betekent dit inzetten op verandering en verbetering. De opgave richt zich niet meer volledig op kwantitatieve groei maar meer en meer op kwalitatieve groei.
De structuurvisie geeft richting aan de kwalitatieve en kwantitatieve opgave met betrekking tot de in de komende jaren gewenste woningbouw en de wijze waarop het aantal woningbouwplannen wordt afgestemd op de behoefte. Dit betekent dat beleidsmatig is vastgelegd hoe de planvoorraad voor woningen wordt afgebouwd. Niet uit te sluiten is dat binnen de planperiode van de structuurvisie ook directe bouwmogelijkheden moeten komen te vervallen. De  structuurvisie heeft overigens geen directe rechtsgevolgen, bestemmingsplannen hebben dat wel. Een integrale herijking vindt in 2018 plaats.
 
Tegen de vastgestelde structuurvisie staan geen rechtsmiddelen open.
 
Maasgouw, 21 januari 2015
 
Burgemeester en wethouders van Maasgouw,
de secretaris, de burgemeester,
 
W.R.J.H. Ploeg S.H.M. Strous