Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2015, 16167Centraal Stembureau

Schrappen van een aanduiding uit het register van aanduidingen voor Eerste Kamerverkiezingen: VRIJ MANDAAT

KIESRAAD

HET CENTRAAL STEMBUREAU VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Gelet op artikel Q 6, derde lid, juncto artikel G 1, zevende lid, onder d, van de Kieswet;

Overwegende, dat voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal die is gehouden op 26 mei 2015, geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd met daarboven geplaatst de aanduiding:

VRIJ MANDAAT

BESLUIT:

de onder nummer 3 geregistreerde aanduiding ‘VRIJ MANDAAT’ te schrappen uit het register als bedoeld in artikel Q 6 van de Kieswet.

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 8 juni 2015

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter