Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2015, 16126Centraal Stembureau

Wijziging aanduiding politieke groepering door de Kiesraad; GLP

De Kiesraad heeft in zijn vergadering van 8 juni 2015 op het verzoek van de politieke groepering ‘GLP’ op grond van artikel G 1, zesde lid, van de Kieswet besloten in het door de Kiesraad bijgehouden register voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de onder nummer 255 geregistreerde aanduiding ‘Groen Liberaal’ te wijzigen in de aanduiding:

GLP

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van de Kiesraad beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 8 juni 2015

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter Kiesraad