Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2015, 16016Ruimtelijke plannen
Ontwerp Bestemmingsplan ‘Casterhoven, Deelplan A, fase 2’ gemeente Neder-Betuwe
Logo Neder-Betuwe
Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, dat van voor een ieder ter inzage ligt:
 
*Ontwerp van bestemmingsplan ‘Casterhoven, Deelplan A, fase 2’ dat is voorbereid om de bouw van maximaal 71 woningen op Casterhoven fase 2 mogelijk te maken.
Dit plangebied betreft grofweg het gebied ten oosten van de ontsluitingsweg van Casterhoven met de Broekdijk. Het gebied dat direct grenst aan het bedrijventerrein ‘Broekdijk’ en aan de zuidelijke kavels aan de Broekdijk is niet in dit plan meegenomen.
 
Inzagetermijn: 11 juni 2015 t/m 22 juli 2015
Inzageplaatsen:
Ananloog: Omgevingsloket van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden
Digitaal: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740. bpKEcasterhovenA2–ont1 en op de gemeentelijke website www.nederbetuwe.nl onder: Veel bezochte pagina’s --> Bekendmakingen --> 2015 à week 24 -> Ruimtelijke Ontwikkeling à Ontwerp bestemmingsplan ‘Casterhoven, deelplan A, fase 2’.
 
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen: tijdens inzagetermijn en mogelijk door een ieder, bij de gemeenteraad, t.a.v. de raadsgriffier, postbus 20, 4043 ZG Opheusden.
Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dient u hiervoor telefonisch een afspraak te maken, via het telefoonnummer 14 0488
 
Opheusden, 10 juni 2015,
Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe.