Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2015, 16013Ruimtelijke plannen
Ontwerp-Wijzigingsplan Oranjeplein Schimmert gemeente Nuth
Logo Nuth
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp-wijzigingsplan ‘Oranjeplein Schimmert’ voor een ieder ter inzage ligt van 11 juni 2015 tot en met 22 juli 2015. De planstukken zijn te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (ID: NL.IMRO.0951.WPOranjeplein-OW01) en kunnen worden ingezien in het gemeentehuis, bij het loket van het klantcontactcentrum (KCC).
 
Het plan
Het voorgenomen wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de ter plaatse van het Oranjeplein in Schimmert geldende bestemming ‘verkeer’ en bestemming ‘groen’ in (deels) de bestemming ‘Maatschappelijk’ en (deels) de bestemming ‘Groen’. Dit ten behoeve van de realisatie van een nieuw gemeenschapshuis.
 
Zienswijzen
Gedurende de genoemde 6 weken termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze ten aanzien van het voornemen kenbaar maken bij het college. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te zijn aan het college van burgemeester en wethouders van Nuth, postbus 22000, 6360 AA Nuth.
 
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw W. van de Langenberg (tel. 045-5659155). Een afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging te zijn gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch een zienswijze kenbaar te maken.
 
Nuth, 10 juni 2015
 
Burgemeester en wethouders van Nuth
 
de secretaris,
de heer drs. H.M.J. van Mierlo
 
de burgemeester,
mevrouw D.H. Schmalschläger