Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 15999

Gepubliceerd op 15 juni 2015 08:59Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde

Partijen:

1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: EZ;

2. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, handelend in haar hoedanigheid van bestuursorgaan, namens deze de heer W.H.B. Aarnink, directeur Netwerkontwikkeling, hierna te noemen: I&M;

EZ en I&M samen te noemen: het Rijk;

3. De provincie Flevoland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. Rijsberman, gedeputeerde provincie Flevoland, gemachtigd door de commissaris van de Koning conform het bepaalde in artikel 176, tweede lid, van de Provinciewet en handelende ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van Flevoland van 26 mei 2015,hierna te noemen: provincie Flevoland;

4. De gemeente Zeewolde, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.M. Dijksterhuis, wethouder gemeente Zeewolde, gemachtigd door de burgemeester conform het bepaalde in artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet en handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde van 19 mei 2015, hierna te noemen: gemeente Zeewolde;

5. Ontwikkelvereniging Zeewolde, vertegenwoordigd door de voorzitter de heer W. Veldboom en de secretaris de heer C.A.N. Rennen gezamenlijk, hierna te noemen: ontwikkelvereniging Zeewolde;

Hierna allen samen te noemen: Partijen;

Overwegende:

 • dat het realiseren van windenergie op land essentieel is voor het behalen van de doelstelling voor de opwekking van duurzame energie zoals vastgelegd in het op 6 september 2013 ondertekende Energieakkoord voor duurzame groei, te weten een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking naar 14% in 2020 en een verdere stijging van dit aandeel naar 16% in 2023;

 • dat met het realiseren van windturbines in Zeewolde invulling wordt gegeven aan de op 28 maart 2014 door het Rijk vastgestelde structuurvisie Wind op Land, waarin beoogd wordt 6000 MW aan opgesteld vermogen windenergie op land ruimtelijk in te passen door grootschalige windprojecten te concentreren in 11 gebieden die daarvoor het meest geschikt zijn, waaronder de locatie Flevoland;

 • dat de structuurvisie Wind op Land aangeeft dat in zuidelijk en oostelijk Flevoland al tientallen jaren windenergie wordt ontwikkeld, wat ertoe heeft geleid dat er in het gebied veel oudere-generatie-windmolens aanwezig zijn die mogelijk vervangen kunnen worden;

 • dat de structuurvisie vervolgens beoogt om door herstructurering meer energie op te wekken met minder molens, terwijl tegelijkertijd een fraaier landschap ontstaat. De provincie Flevoland is hiertoe samen met huidige windturbine-eigenaren en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde en met betrokkenheid van het Rijk een gebiedsproces gestart;

 • dat provincie Flevoland voor dit gebiedsproces al in 2006 het beleid van opschalen en saneren heeft geformuleerd in het Omgevingsplan Flevoland 2006 en een partiële herziening daarvan in 2013;

 • dat het beleid van opschalen, saneren en participeren zijn beslag heeft gekregen in de beleidsregel Windmolens 2008, waarin ook landschappelijke voorwaarden worden gesteld aan nieuwe windparken;

 • dat provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde werken aan een regioplan wind en een windverordening, waarin het beleid van opschalen, saneren en participeren verder wordt uitgewerkt en geactualiseerd;

 • dat dit regioplan naar verwachting in september 2015 ter visie wordt gelegd en in december 2015 aan provinciale staten en de gemeenteraden ter vaststelling wordt voorgelegd;

 • dat gemeente Zeewolde ‘gaat voor de wind’ en daartoe in oktober 2012 een notitie uitgangspunten en ambities voor het saneren en opschalen van het huidige windmolenbestand in de gemeente Zeewolde heeft opgesteld die de inzet vormen van de gemeente voor het regioplan wind;

 • dat vooruitlopend op het regioplan door de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde is besloten zuidelijk en oostelijk Flevoland op te delen in deelgebieden, waarbinnen een project voor opschalen, saneren en participeren in beginsel door één initiatiefnemer wordt gerealiseerd met één procedure voor de ruimtelijke inpassing;

 • dat het overgrote deel van de eigenaren van windmolens, eigenaren en gebruikers van gronden en bewoners van deelgebied zuid lid is van de Ontwikkelvereniging Zeewolde en dat deze leden gezamenlijk de ontwikkeling en exploitatie van een nieuwe generatie windturbines op zich willen nemen;

 • dat de Ontwikkelvereniging Zeewolde overeenkomstig het bepaalde in artikel 9b, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998, schriftelijk melding heeft gedaan bij de Minister van Economische Zaken van het voornemen om een windmolenpark met een capaciteit van meer dan 100 MW aan te leggen;

 • dat Ontwikkelvereniging Zeewolde om het bovenstaande de aangewezen partij is om de ontwikkeling van een nieuw windmolenpark en de sanering van de huidige windmolens te realiseren;

 • dat het doel van deze intentieovereenkomst is om voor deze ontwikkeling en sanering een uitvoerbaar en haalbaar plan tot stand te brengen en een samenwerkingsovereenkomst te sluiten;

 • dat Partijen zich vanuit een positieve en enthousiaste grondhouding willen inzetten voor de hiervoor benodigde acties;

Spreken het volgende af:

Artikel 1

Partijen streven ernaar, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, om het komend jaar:

 • onderzoek te doen naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een RCR-project dat past binnen de kaders van het (ontwerp)regioplan Windenergie en de provinciale (ontwerp)windverordening van de provincie Flevoland;

 • tot overeenstemming te komen over een projectplan voor: één integraal windenergieproject waarbij een opgesteld vermogen van 250-400 MW windenergie op land wordt gerealiseerd in het deelgebied zuid van Flevoland (deelgebied zuid), zoals dat is begrensd op de kaart in bijlage 1, en de sanering van het huidige bestand aan windmolens binnen dat gebied op een zo kort mogelijke termijn.

Artikel 2

Partijen stellen zich hierbij tot doel om te bevorderen dat:

 • in het deelgebied zuid één integraal windenergieproject wordt gerealiseerd waarbij de pijlers economische haalbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, draagvlak, participatie, natuur en milieu met elkaar in evenwicht zijn;

 • de verdiencapaciteit uit windmolens in het deelgebied Zeewolde wordt vergroot;

 • een bijdrage wordt geleverd aan de landschappelijke samenhang en ruimtelijke kwaliteit van deelgebied Zeewolde door het huidige bestand aan windmolens te saneren en bij de inpassing van de toekomstige windmolens het ruimtelijk kader van het (ontwerp)regioplan Windenergie en de provinciale (ontwerp)windverordening als uitgangspunt te nemen voor zover passend binnen de uitkomsten van de MER die voor dit project zal worden opgesteld.

Artikel 3

 • 1. Partijen spannen zich over en weer in om ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van de doelstellingen van deze intentieovereenkomst hun deskundigheid en (markt)kennis ter beschikking te stellen.

 • 2. Partijen zullen bij de uitvoering van deze intentieovereenkomst de volgende punten in acht nemen:

  • a. De ontwikkeling en de realisatie is een geïntegreerd proces. Partijen onderschrijven de noodzaak van coördinatie en onderlinge afstemming van elkaars activiteiten en werkzaamheden en van overleg over tal van aspecten, een en ander zoals verder uitgewerkt in deze intentieovereenkomst;

  • b. Partijen houden met respect voor elkanders taken en werkzaamheden rekening met elkanders gerechtvaardigde belangen.

Artikel 4

 • 1. Partijen spannen zich in, elk voor eigen rekening en risico, om tot overeenstemming te komen over een (concept)notitie reikwijdte en detailniveau, een projectplan, bestaande uit een opschalingsplan, een saneringsplan en een participatieplan, en een samenwerkingsovereenkomst en spannen zich hierbij in voor het realiseren van de volgende mijlpalen:

  • a. publicatie conceptnotitie reikwijdte en detailniveau – 19 september 2015;

  • b. akkoord van alle Partijen op een projectplan – 17 november 2015;

  • c. publicatie notitie reikwijdte en detailniveau – 16 december 2015;

  • d. ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst – 16 december 2015.

 • 2. Ontwikkelvereniging Zeewolde, ondersteund door de overige Partijen, zal zich richten op de totstandkoming van een (concept)notitie reikwijdte en detailniveau en een projectplan.

 • 3. EZ, ondersteund door de overige Partijen, zal zich richten op het publiceren van de (concept)notitie reikwijdte en detailniveau overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.8 en 7.9 Wet milieubeheer.

 • 4. Provincie Flevoland en gemeente Zeewolde spannen zich in om het regioplan wind in september 2015 ter visie te leggen en in december 2015 vast te stellen. Vertraging in dit proces doet niet af aan het bepaalde in het eerste lid.

 • 5. Partijen spannen zich in om de gehele saneringsopgave zodanig vorm te geven in het saneringsplan dat de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de nieuwe lijnopstellingen niet in gevaar komen.

Artikel 5

 • 1. Ten behoeve van het draagvlak voor en de uitvoerbaarheid van het project spant Ontwikkelvereniging Zeewolde zich in om zo veel mogelijk (rechts)personen die daar op grond van de statuten van de ontwikkelvereniging voor in aanmerking komen, als lid te werven en als lid te behouden.

 • 2. Ontwikkelvereniging Zeewolde spant zich in om bewoners van het deelgebied zuid en overige belanghebbenden vanaf het begin bij het project te betrekken en te laten participeren en neemt hierbij de gedragscode ‘Draagvlak en participatie wind op land’ van de Nederlandse Windenergie Associatie en de verenigde natuur- en milieuorganisaties als uitgangspunt.

Artikel 6

Het Rijk is voornemens om de saneringsopgave voor het deelgebied zuid, zoals die wordt beschreven in het saneringsplan, met toepassing van artikel 3.5 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 6h van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, ruimtelijk te verankeren in een rijksinpassingsplan.

Artikel 7

Het Rijk spant zich in om knelpunten in de uitvoering van wet- en regelgeving en beleidsregels voor de realisatie van het windpark Zeewolde zo veel mogelijk weg te nemen. Dit geldt in het bijzonder voor knelpunten die de onderlinge afstemming met de andere grote ruimtelijke opgave voor provincie Flevoland met zich brengt, te weten de uitbreiding van luchthaven Lelystad, en voor knelpunten die verband houden met radar en zendmasten. Het Rijk zorgt voor de interdepartementale afstemming over deze knelpunten.

Artikel 8

Provincie Flevoland en gemeente Zeewolde spannen zich in om knelpunten in de uitvoering van wet- en regelgeving en beleidsregels voor de realisatie van windpark Zeewolde zo veel mogelijk weg te nemen. Dit geldt in het bijzonder voor regels en beleid aangaande de zendmast Zeewolde en mogelijke beperkingen als gevolg van de afspraken voortvloeiend uit de ontwikkeling van Oosterwold.

Artikel 9

EZ zorgt voor ondersteuning van de uitvoering van deze intentieovereenkomst door een projectorganisatie te faciliteren met in elk geval een stuurgroep en een projectteam waarin alle Partijen voor eigen rekening en risico zitting hebben en waarbij alle Partijen de beschikking hebben over een gezamenlijk opgestelde planning, een communicatieplan en een beschrijving van rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van ieder van de Partijen.

Artikel 10

Partijen stemmen de communicatie over het project met elkaar af en treden, waar mogelijk en wenselijk, met dezelfde boodschap naar buiten en onthouden zich van het maken van negatieve publiciteit. Ontwikkelvereniging Zeewolde en EZ zijn primair verantwoordelijk voor de communicatie over het project. De gemeente Zeewolde werkt samen met EZ in de communicatie met de eigen inwoners, zowel in de kernen als in het buitengebied. Onder communicatie wordt in dit verband ook de planparticipatie verstaan. Op de communicatie zijn de uitgangspunten uit de gedragscode ‘participatie en draagvlak wind’ van de Nederlandse Windenergie Associatie en de verenigde natuur- en milieuorganisaties van toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 11

De afspraken van deze intentieovereenkomst zullen in overeenstemming met het Unierecht worden uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot aanbesteding, staatssteun en technische normen en voorschriften.

Artikel 12

 • 1. Elke partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken deze intentieovereenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke toestemming van alle Partijen. De wijzigingen worden zo spoedig mogelijk na de schriftelijke toestemming van alle partijen bekendgemaakt.

 • 2. Elke partij kan deze intentieovereenkomst opzeggen door daarvan schriftelijk mededeling te doen aan alle Partijen. Deze opzegging wordt binnen drie weken na dagtekening van de mededeling bekendgemaakt.

Artikel 13

Partijen komen overeen dat deze intentieovereenkomst niet in rechte afdwingbaar is.

Artikel 14

Deze intentieovereenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en loopt tot en met het moment dat Partijen een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de realisatie van windpark Zeewolde of anders tot 1 juli 2016. Partijen treden uiterlijk 1 februari 2016 in overleg over voortzetting dan wel beëindiging van deze intentieovereenkomst.

Artikel 15

Deze intentieovereenkomst wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de websites van Partijen.

Bij deze intentieovereenkomst is de volgende bijlage gevoegd die onlosmakelijk deel uitmaakt van deze intentieovereenkomst: bijlage 1 kaart van deelgebied zuid van Flevoland.

Aldus overeengekomen op 29 mei 2015

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

De Minister van Infrastructuur en Milieu, W.H.B. Aarnink directeur Netwerkontwikkeling

Provincie Flevoland M. Rijsberman gedeputeerde

Gemeente Zeewolde, vertegenwoordigd door G.M. Dijksterhuis wethouder

Ontwikkelvereniging Zeewolde, vertegenwoordigd door W. Veldboom voorzitter, en

C.A.N. Rennen secretaris

BIJLAGE 1

Kaart van deelgebied ZUID

Kaart van deelgebied ZUID

Gele stippellijn: gemeentegrenzen Zeewolde

Groene lijn: grenzen deelgebied Zuid

Blauwe rondjes met kruis: windturbines Sternweg. Deze turbines maken geen deel uit van deelgebied Zuid en de bijbehorende saneringsopgave.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl