Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2015, 15896Verkeersbesluiten
Lelystad, verkeersbesluit: Intrekken verkeersbesluit B11-10033 voetgangersoversteekplaats Polderdreef ter hoogte van Atol en voetgangersoversteekplaats Polderdreef ter hoogte van Bovenover-brug.
Logo Lelystad
Registratienummer: 151306934
Het college van de gemeente Lelystad,
Gelet op:
 • -
  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt;
Overwegingen:
 • 1.
  In mei 2015 heeft er bij de Polderdreef groot onderhoud plaats gevonden.
 • 2.
  Tijdens dit groot onderhoud zijn de oversteeklocaties locaties ter hoogte van de Atol en Bovenover-brug anders ingericht.
 • 3.
  Met deze herinrichting zijn de oversteekplaatsen duidelijker zichtbaar en kunnen voetgangers de Polderdreef in twee keer en daardoor veiliger oversteken.
 • 4.
  Het is wenselijk om de oorspronkelijke voetgangersoversteekplaatsen op te heffen en het verkeersbesluit B11-10033 in te trekken.
 • 5.
  Tevens is het wenselijk dat de voetgangersoversteekplaats Polderdreef ter hoogte van Bovenover-brug, waarvan geen verkeersbesluit aanwezig is, in te trekken.
 • 6.
  dit verkeersmaatregelenpakket dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd.
 • 7.
  de betreffende weg is in beheer bij de gemeente Lelystad;
Doel van het besluit:
 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
Motivering
In 2007 is de maximale snelheid van de Polderdreef teruggebracht van 70 km naar 50 km per uur.
Bovendien is de inrichting van de Polderdreef van twee keer twee rijbanen teruggebracht naar twee keer één rijbaan. Deze wijziging van inrichting is uitgevoerd door middel van afstrepen van weggedeelten en inrichten van parkeergelegenheden.
Tijdens werkzaamheden aan de Bovenover-brug is er een tijdelijke oversteekplaats gerealiseerd op de Polderdreef ter hoogte van Bovenover. Deze oversteekplaats is tussen 2003 en 2007 gewijzigd in een voetgangersoversteekplaats. In 2011 is ter hoogte van de Atol eveneens een voetgangersoversteekplaats gerealiseerd. Beide voetgangersoversteekplaatsen zijn gerealiseerd omdat de weginrichting van de Polderdreef niet de uitstraling van de maximum snelheid van 50 km pu weer gaf.
Tijdens het groot onderhoud van de Polderdreef heeft onder andere ook een herinrichting van de oversteekplaatsen plaats gevonden, waardoor het intrekken van de voetgangersoversteekplaatsen gerechtvaardigd is.
Belangenafweging
Bij het ontwerpen van het samenhangende verkeersmaatregelenpakket zijn de belangen van de diverse verkeerscategorieën tegen elkaar afgewogen.
Ten aanzien daarvan is geconcludeerd, dat met de nieuwe inrichting van de Polderdreef de uitstraling en vormgeving van de voetgangersoversteekplaatsen veiliger voor de voetgangers is dan de voormalige voetgangersoversteekplaatsen.
Niet is te verwachten dat belanghebbenden bij uitvoering van het verkeersmaatregelenpakket onevenredig in hun belangen worden benadeeld of dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke (onveilige) verkeerssituatie zal ontstaan.
Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.
Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer: 151308239.
Besluit
1.Intrekken verkeersbesluit B11-10033 voetgangersoversteekplaats Polderdreef ter hoogte van Atol en voetgangersoversteekplaats Polderdreef ter hoogte van Bovenover, waarvan geen verkeersbesluit beschikbaar is.
Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;
Lelystad, 5 juni 2015
Datum van publicatie: 10 juni 2015
Het college van de gemeente Lelystad,
Namens deze,
A.Maris
Het hoofd van de afdeling beheer openbare ruimte.
Openbaarmaking en ter visie legging
Het verkeersbesluit ligt voor een ieder van 11 juni 2015 tot 24 juli 2015 ter inzage tijdens de openingstijden bij de Stadswinkel.
Bezwaar
Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de digitale Staatscourant en de Flevopost, editie 10 juni 2015, verspreidingsgebied Lelystad.
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Gelet op de artikelen 3:45, 6:5 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken bij het college van de gemeente Lelystad.
U doet dat door het sturen van een brief (bezwaarschrift) aan het College van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB LELYSTAD.
Het is ook mogelijk een bezwaarschrift in te dienen via het email-formulier op de website van de gemeente Lelystad (www.lelystad.nl). U vindt dit formulier bij digitaal loket/mijn loket(burgers)/bezwaar.
Uw bezwaarschrift moet ondertekend zijn en uw naam- en adresgegevens en de datum bevatten Ook de inhoud van dit besluit en de gronden van uw bezwaar moeten er in staan. Maakt u gebruik van het email-formulier, dan moet u DigiD hebben om uw bezwaar te kunnen ondertekenen. Voor maken van bezwaar hoeft u geen geld aan ons te betalen.
Het indienen van bezwaar schort de uitvoering van het besluit niet op, we kunnen dat gewoon uitvoeren. Als u meent dat uw spoedeisende belangen dat vergen, kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank (sector bestuursrecht) een voorlopige voorziening vragen. Het adres van de Rechtbank is Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het voeren van deze procedure moet u griffierecht aan de Rechtbank betalen. U krijgt hiervoor van de Rechtbank een acceptgirokaart.