Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaStaatscourant 2015, 15755Verkeersbesluiten
Tijdelijk verkeersbesluit 951000-2015
Logo Gouda
Straten onderdeel uitmakend van het evenement Tweede Etappe Tour de France 2015 te Gouda: instelling van een tijdelijk parkeerverbod en een tijdelijke geslotenverklaring voor alle voertuigen.
Op 5 juli 2015 maken de volgende straten in Gouda onderdeel uit van het op- en afbouwgebied van het evenement of van het parcours van het evenement:
Zuider IJsseldijk, Schoonhovenseweg, Goejanverwelledijk, Sportlaan, Wethouder Poletbrug, Nieuwe Veerstal, Fluwelensingel, Manege, Burgemeester Martensstraat, Doelenstraat, Klein Amerika, Karnemelksloot, Lange Tiendewegbrug, Blekerssingel, Schouwburglaan, Kleiwegplein, Spoorstraat, Vredebest, Kattensingel, Crabethstraat, Van Swietenstraat, Kattenburcht, Van Strijenstraat, Nieuwe Gouwe Oostzijde, Wachtelstraat, Hoge Gouwe, Van Bergen IJzendoornpark, Kanaalstraat, H.J. Nederhorststraat, Burgemeester van Hofwegensingel, Industriestraat, Energieweg, Keerkring, Meridiaan, Burgemeester Jamessingel, Goudse Poort, Tielweg, Hanzeweg.
Op deze straten wordt op de genoemde datum een geheel of gedeeltelijk parkeerverbod ingesteld en / of deze straten worden geheel of gedeeltelijk afgesloten voor alle voertuigen.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A
Overwegende,
dat de gemeente Utrecht de organisatie van de Tweede Etappe Tour de France 2015 coördineert en hiervoor vergunning heeft aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland en een verklaring van geen bezwaar heeft aangevraagd bij de gemeente Gouda;
dat het noodzakelijk is om op de volgende straten die onderdeel uitmaken van het parcours van het evenement, geheel of gedeeltelijk een parkeerverbod in te stellen:
 • -
  Fluwelensingel, zondag 5 juli van 07:00-17:00 uur;
 • -
  Blekerssingel, zondag 5 juli van 07:00-17:00 uur;
 • -
  Kattensingel, zondag 5 juli van 07:00-17:00 uur.
dat een parkeerverbod, zoals aangeduid door bord E4 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord verboden te parkeren, tevens een verbod inhoudt voor voertuigen om te parkeren op de parkeerplaatsen;
dat het noodzakelijk is om de volgende straten die onderdeel uitmaken van het parcours van het evenement, op zondag 5 juli 2015 11:45-16:15 uur geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor voertuigen: Zuider IJsseldijk, Schoonhovenseweg, Goejanverwelledijk, Sportlaan, Wethouder Poletbrug, Nieuwe Veerstal, Fluwelensingel, Manege, Burgemeester Martensstraat, Doelenstraat, Klein Amerika, Karnemelksloot, Lange Tiendewegbrug, Blekerssingel, Schouwburglaan, Kleiwegplein, Spoorstraat, Vredebest, Kattensingel, Crabethstraat, Van Swietenstraat, Kattenburcht, Van Strijenstraat, Nieuwe Gouwe Oostzijde, Wachtelstraat, Hoge Gouwe, Van Bergen IJzendoornpark, Kanaalstraat, H.J. Nederhorststraat, Burgemeester van Hofwegensingel, Industriestraat, Energieweg, Keerkring, Meridiaan, Burgemeester Jamessingel, Goudse Poort, Tielweg, Hanzeweg;
dat een geslotenverklaring tevens een verbod inhoudt voor bestuurders om van de weg gebruik te maken. Dit betekent dat bij een geslotenverklaring van een weg(gedeelte) niet alleen het rijden op die weg verboden is, maar ook het stilstaan en parkeren op die weg;
dat de verkeersmaatregelen tevens inhouden dat de wegsleepregeling kan worden toegepast, ten behoeve van het vrijmaken van de genoemde straten en de daaraan liggende parkeerplaatsen;
dat deze maatregelen weliswaar overlast opleveren voor bewoners en bezoekers die gebruik maken van deze straten en wegen, maar dat deze overlast slechts van tijdelijke duur is;
dat de aanwonenden en weggebruikers tijdig zijn geïnformeerd;
dat alle betrokken belangen zijn afgewogen;
dat het derhalve in verband met de in artikel 2 van de Wegenverkeerswet genoemde belangen, te weten het verzekeren van de veiligheid op de weg, noodzakelijk wordt geacht het in het dictum genoemde besluit te nemen;
Overwegende voorts dat deze maatregel betrekking heeft op een bij de gemeente in beheer zijnde weg;
dat gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg met de politie heeft plaatsgevonden;
gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op het Mandatenbesluit 2012;
BESLUITEN:
 • 1.
  door het plaatsen van borden model E4 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord verboden te parkeren, een parkeerverbod in te stellen op de Fluwelensingel, Blekerssingel en Kattensingel, op de in dit dictum genoemde dagen en tijden (zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening);
 • 2.
  Zuider IJsseldijk, Schoonhovenseweg, Goejanverwelledijk, Sportlaan, Wethouder Poletbrug, Nieuwe Veerstal, Fluwelensingel, Manege, Burgemeester Martensstraat, Doelenstraat, Klein Amerika, Karnemelksloot, Lange Tiendewegbrug, Blekerssingel, Schouwburglaan, Kleiwegplein, Spoorstraat, Vredebest, Kattensingel, Crabethstraat, Van Swietenstraat, Kattenburcht, Van Strijenstraat, Nieuwe Gouwe Oostzijde, Wachtelstraat, Hoge Gouwe, Van Bergen IJzendoornpark, Kanaalstraat, H.J. Nederhorststraat, Burgemeester van Hofwegensingel, Industriestraat, Energieweg, Keerkring, Meridiaan, Burgemeester Jamessingel, Goudse Poort, Tielweg, Hanzeweg, gesloten te verklaren voor alle voertuigen op de in dit dictum genoemde dagen en tijden (zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening).
GOUDA, 3 juni 2015
Burgemeester en wethouders voornoemd,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Ruimtelijk beleid en advies,
Mr. F.E. Riesewijk
Bijlage: tekening en
Publicatie
Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant van 10 juni 2015. Een vermelding van het besluit is tevens geplaatst op de gemeentepagina in de Goudse Post. Het besluit ligt na de publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Stad.
Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen voor meer informatie of om vragen te stellen. Nadere inlichtingen over de inhoud van dit besluit kunt u verkrijgen via mevrouw I. Lapperre – van Dijk op telefoonnummer 140182. Nadere inlichtingen over de procedure van dit besluit kunt u verkrijgen via telefoonnummer 589 048 of 588 510. Uit de praktijk blijkt dat veel met een telefoontje kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig.
Meteen een brief sturen om bezwaar te maken mag natuurlijk ook. U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Gouda. Het indienen van een bezwaarschrift is overigens geen uitstel van de werking van dit besluit.
In het bezwaarschrift zet u de datum, uw naam en adres en omschrijft u het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar. Zet onder het bezwaarschrift uw handtekening. Verder verzoeken wij u een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres wij u kunnen bereiken. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar het College van burgemeester en wethouders, Centraal Juridische Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.
Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat wij uitvoering geven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.