Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2015, 15495Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Nieuw-West
Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan Nieuw Sloten, Amsterdam - Nieuw-West

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West maakt ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), het volgende bekend:

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om het bestemmingsplan Nieuw Sloten voor te bereiden.

Het plangebied wordt omsloten door de Slotervaart en de Plesmanlaan aan de noordzijde,het Christoffel Plantijnpad aan de oostzijde, de Sloterweg aan de zuidzijde en de Ditlaar/ Vrije Geer aan de westzijde.

Doel van het bestemmingsplan ‘Nieuw Sloten’ is om een actueel toetsingskader te creëren voor het plangebied. In het gebied spelen geen grootschalige ontwikkelingen

en zal daarom overwegend conserverend worden bestemd. Er wordt gestreefd naar flexibelere regelingen voor woninguitbreidingen zoals aan- en uitbouwen en dakopbouwen.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro melden wij hier dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen over het voornemen naar voren te brengen, er geen stukken betreffende het voornemen ter inzage worden gelegd en er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Wanneer het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt de kennisgeving van de ter inzage legging in ieder geval gepubliceerd op www.amsterdam.nl. In het geval van vragen kan contact worden opgenomen met Ruimte en Duurzaamheid, team Nieuw-West, dhr. F. van Beek via telefoonnummer 14 020.

Amsterdam, 10 juni 2015

dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West A. Baâdoud, voorzitter

H. Wink, secretaris