Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenStaatscourant 2015, 15059Ruimtelijke plannen

Logo Vlaardingen
Planologisch afwijken bestemmingsplannen stations Vlaardingen Hoekse Lijn, Vlaardingen

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen maken bekend dat met ingang van vrijdag 5 juni 2015 tot en met donderdag 17 juli 2015 gedurende een periode van zes weken de volgende stukken ter inzage liggen:

Het project Hoekse Lijn beoogt de ombouw van de bestaande treinverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland naar een metroverbinding mogelijk te maken en een verlenging van het huidige station Hoek van Holland Strand naar een nieuw eindstation. Ten behoeve van de Hoekse Lijn zijn in Vlaardingen op grond van artikel 2.1. lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) planologische afwijkingen nodig van de beoogde activiteiten die in strijd zijn met de huidige bestemmingsplannen. Hiervoor zijn Ruimtelijke Onderbouwingen opgesteld.

De Ruimtelijke Onderbouwingen hebben betrekking op de stations Vlaardingen Oost en Vlaardingen West/Recreatiepad. Het MER en de onderliggende deelrapporten gelden als onderbouwing voor de ruimtelijke onderbouwingen.

U kunt de Ruimtelijke Onderbouwingen en het MER en de onderliggende deelrapporten tijdens openingstijden inzien bij:

  • bij Publiekszaken aan het Westnieuwland 6 van maandag t/m vrijdag tijdens openingsuren van 08.00 -17.00 uur.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging van vrijdag 5 juni 2015 tot en met donderdag 17 juli 2015 2014 kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen tegen de diverse Ruimtelijke Onderbouwingen kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te zijn gericht aan de gemeente, ter attentie van het hoofd Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de genoemde termijn een afspraak maken met de sectie Ruimte, Wonen en Milieu, via het algemene nummer (010) 248 4000.

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen

3 juni 2015