Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 14975Verkeersbesluiten
Naarden, afsluiting en parkeerverbod op de Ruysdaelplein en Adriaan Dortsmanplein voor Veiligheidsdag op 13 juni 2015
Logo Naarden
TVBE 1510
Het hoofd van de afdeling Civiele Werken en Groenvoorzieningen;
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Mandaat- en volmachtregeling 2015, volgnummers 69 en 70 waarin het hoofd CWG gemandateerd is tot beslissen over tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van (onderhouds)werkzaamheden en evenementen;
 
Overwegingen ten aanzien van het besluit
dat er een evenementenvergunning is verleend aan de Veiligheidsregio voor het houden van een veiligheidsdag op 13 juni 2015;dat tijdens deze veiligheidsdag stands worden geplaatst en demonstraties door brandweer, Ghor en politie op de openbare weg worden gehouden om het publiek kennis te laten maken met de werkzaamheden van de Veiligheidsregio;dat het wenselijk is dat beide evenementen het Ruysdaelplein en de kleine parkeerplaats van het Adriaan Dortsmanplein (naast het openbaar toilet) af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer;dat het niet wenselijk is dat er auto's geparkeerd staan in de afgesloten weggedeelten;dat het daarom wenselijk is een parkeerverbod in te stellen gedurende de tijd van de afsluiting, te weten op 13 juni van 07.00 tot 16.00 uur;dat binnen de Vesting het doorgaande verkeer niet omgeleid wordt;dat de hulpdiensten wel een verzekerde doorgang door Naarden Vesting hebben;dat op donderdag 28 mei 2015 overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van politie Gooi en Vechtstreek, namens deze de heer J.D. van Brakel, verkeersadviseur, en hij akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen;dat de vermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2.1.a. van de Wegenverkeerswet 1994 met de doelstelling het verzekeren van de veiligheid op de weg;dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Naarden;
BESLUIT
 • 1.
  tot het instellen van een geslotenverklaring en parkeerverbod op het Ruysdaelplein (zijde Utrechtse Poort) en het Adriaan Dortsmanplein (kleine parkeerplaats naast het openbaar toilet) op 13 juni 2015 van 07.00h tot 16.00h;
 
 • 1.
  tot het plaatsen van verkeersborden conform model C12 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990;
 
 • 1.
  tot het plaatsen van verkeersborden conform model E04 en E10 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderborden "verboden te parkeren op 13 juni van 07.00-16.00 uur”;
 
 • 1.
  tot het plaatsen van verkeersborden conform model E01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderborden "verboden te parkeren van 13 juni van 07.00-16.00 uur”;
 
 • 1.
  tot het van kracht laten zijn van voornoemde verkeersmaatregelen zoveel korter of langer als noodzakelijk;
 
 • 1.
  één en ander overeenkomstig de bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte tekening d.d. 28 mei 2015, tekeningnummer TVBE 1510.
 
Naarden, 28 mei 2015

Namens het college van burgemeester en wethouders

M. Jonker

Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausuleDit besluit wordt aangekondigd in het Naarder Nieuws van 3 juni 2015.
 
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tegen dit besluit bezwaar te maken. Daartoe moet men binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit bij burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het is dus belangrijk in het bezwaarschrift duidelijk te vermelden waarop bezwaar wordt gemaakt.
 
Voor meer informatie over hoe bezwaar te maken, kan een brochure worden opgevraagd bij de telefoniste/receptioniste, telefoonnummer 035-6957811.