Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MuidenStaatscourant 2015, 14870Ruimtelijke plannen

Logo Muiden
Ontwerpbestemmingsplan Florisberg, Muiden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan ‘Florisberg’ met ingang van 5 juni 2015 zes weken ter inzage leggen.

  • Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van 58 zorgwooneenheden met bijbehorende zorgvoorzieningen aan het Kocherplantsoen 1 te Muiderberg.

Raadplegen van de stukken

Voor inzage van de stukken kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur terecht bij het Centraal Servicepunt in het gemeentehuis in Muiden. Het ontwerpbestemmingsplan Florisberg en bijlagen is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0424.BP2801FLORISBE2015-0201). Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen op de website www.muiden.nl.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Een zienswijze is een reactie op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Muiden, Postbus 3, 1398 ZG Muiden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Neemt u hiervoor telefonisch contact op met de gemeente Muiden: 0294 210210. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en als men belanghebbende is.