Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LosserStaatscourant 2015, 14649Verkeersbesluiten
Voornemen tot afsluiting Populierendijk en Hoge Kaviksweg voor doorgaand gemotoriseerd verkeer
Logo Losser
ONTWERPBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders van Losser;
gelet op:
het verzoek van aanwonende van de Populierendijk en de Hoge Kaviksweg om ongewenst doorgaand gemotoriseerd verkeer op deze wegen te weren;
overwegende dat:
 • op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;
 • de Populierendijk aansluit op de provinciale Denekamperstraat (N342) en dat meerdere zijwegen van deze provinciale weg en wegen in het aangrenzend natuurgebied Egheria, zijn afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer;
 • het met regelmaat voorkomt dat door de geslotenverklaring van de diverse nabij gelegen wegen doorgaand gemotoriseerd verkeer gebruik maakt van de Populierendijk en de Hoge Kaviksweg;
 • het smalle wegprofiel van de Populierendijk en Hoge Kaviksweg niet geschikt is om dienst te doen als doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer;
 • de Populierendijk en Hoge Kaviksweg, naast ontsluiting voor aanliggende percelen, hoofdzakelijk dienst doen als recreatieve fiets- en/of wandelroute en dat daarbij hinder wordt ondervonden door het oneigenlijk gebruik van deze wegen door doorgaand gemotoriseerd verkeer;
 • uit het oogpunt van het in stand houden van en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en daarmee verzekeren van de veiligheid op de weg en het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte overlast, conform artikel 2, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994, het gewenst is om doorgaand gemotoriseerd verkeer via de Populierendijk en Hoge Kaviksweg te weren;
 • het beoogde kan worden bereikt door de Populierendijk en de Hoge Kaviksweg gesloten te verklaren voor doorgaand gemotoriseerd verkeer en waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor aanwonende en de exploitatie van aanliggende percelen;
 • de betreffende weggedeelten zijn gelegen buiten de bebouwde kom van De Lutte en bij de gemeente Losser in beheer zijn en dat aan artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is voldaan;
 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met een verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, waarbij de politie heeft aangegeven met dit besluit te kunnen instemmen en zorg te dragen voor de handhaving van de voorgestelde maatregel;
 • derhalve dit ontwerpbesluit met ingang van 2 juni 2015 ter openbare kennis is gebracht door publicatie in de Staatscourant, het weekblad “Nieuwe Dinkellander” en plaatsing op de gemeentelijke website www.losser.nl ;
 • dit ontwerpbesluit met ingang van 3 juni 2015 gedurende een periode van vier weken voor een ieder ter inzage ligt op het gemeentehuis;
 • belanghebbenden gedurende de inzage termijn in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze, naar keuze schriftelijk dan wel mondeling, kenbaar te maken;
gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;
BESLUIT:
door plaatsing van verkeersborden volgens model C12, zijnde aanduiding gesloten voor alle motorvoertuigen, voorzien van onderbord met tekst “uitgezonderd aanwonende en exploitatie aanliggende percelen”, overeenkomstig Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en conform de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening, de hierna te noemen wegen gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen:
 • Populierendijk;
 • Hoge Kaviksweg;
Losser, 21 mei 2015
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Losser,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Openbare Werken,
J.D. Ramerman
MEDEDELINGEN:
Dit ontwerpbesluit wordt gepubliceerd op DINSDAG 2 JUNI 2015 door:
 • -
  plaatsing/publicatie in de Staatscourant;
 • -
  plaatsing/publicatie in het weekblad de "Nieuwe Dinkellander ";
 • -
  plaatsing op de gemeentelijke website www.losser.nl .
Het ontwerpbesluit, inclusief een bijbehorende gewaarmerkte tekening, ligt met ingang van 3 juni 2015 voor een periode van vier weken ter inzage op het gemeentehuis te Losser.
Inzage is mogelijk op tijden wanneer het gemeentehuis is opengesteld voor publiek dan wel volgens afspraak op de volgende dagen en tijden:
 • Maandag van 13:00 tot 16:30 uur uitsluitend op afspraak;
 • Dinsdag van 09:00 tot 12:30 uur met en zonder afspraak;
 • Woensdag van 13:00 tot 16:30 uur uitsluitend op afspraak;
 • Donderdag van 09:00 tot 12:30 met en zonder afspraak
  van 13:30 tot 18:00 uur uitsluitend op afspraak;
 • Vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur met en zonder afspraak.
Tegen het ontwerpbesluit kan iedere belanghebbende vanaf 3 juni 2015 gedurende vier achtereenvolgende weken zijn of haar zienswijze schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Wanneer het mondeling kenbaar maken van een zienswijze de voorkeur geniet dan wel indien u nadere informatie wenst, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de heer E. Steijns
(telefoon 5377426) van de afdeling Openbare Werken (OW).