Logo Hilversum
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Beschermde Gezichten Hilversum Zuid en Oost’, Hilversum

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Hilversum in zijn vergadering van 13 mei 2015 het bestemmingsplan ‘Beschermde gezichten Hilversum Zuid en Oost’ opnieuw gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan(gebied)

Op donderdag 19 maart 2015 heeft de directeur van de Rijksdienst Cees van ’t Veen, de aanwijzingsbesluiten Hilversum Zuid en Tuinwijk Oost overhandigd aan wethouder Monumentenzorg J.N. van Vroonhoven-Kok. De gebieden Zuid en Oost zijn nu officieel aangewezen als beschermde gezichten. Het formaliseren van de aanwijzingen in een bestemmingsplan is een verplichting die voortvloeit uit de Monumentenwet (artikel 36). De huidige bestemmingsplannen kennen een regeling die niet voldoende beschermend is. Daarom is, in samenspraak met o.a. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het bestemmingsplan Beschermde gezichten Hilversum Zuid en Oost opgesteld. Dit bestemmingsplan biedt voldoende waarborg om de cultuurhistorische- en ruimtelijke waarden van de gezichten te beschermen, maar biedt ook voldoende ruimte om ontwikkelingen mogelijk te maken.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 5 december 2014 tot en met 15 januari 2015. Iedereen kon gedurende deze termijn een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Hierdoor is aanpassing van het bestemmingsplan niet noodzakelijk.

Wel is er ambtshalve aanleiding geweest om de toelichting en regels van het bestemmingsplan op ondergeschikte punten aan te passen ter verbetering van het plan en te actualiseren als gevolg van tijdsverloop.

Opnieuw gewijzigd vaststellen bestemmingsplan

Op 1 april jl. heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Beschermde gezichten Hilversum Zuid en Oost’ gewijzigd vastgesteld. Om te kunnen voldoen aan het wettelijk vereiste om het bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen is gebleken dat er een technische correctie gedaan moest worden aan de codering van het GML-bestand dat hiervoor noodzakelijk is. Voor deze technische correctie was aanpassing van het raadsbesluit noodzakelijk. Op 13 mei jl. is daarom nogmaals het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld, met in het raadsbesluit de aangepaste codering van het GML-bestand. Inhoudelijk veranderde er niets aan het al genomen raadsbesluit.

Tervisielegging

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan met bijlagen en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 29 mei 2015 tot en met donderdag 9 juli 2015 (zes weken) ter inzage bij de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 – 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 – 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Het bestemmingsplan kan daarnaast ook worden ingezien via http://0402.roview.net en op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.19pbp01beschermdgz-va01.

Beroep bestemmingsplan

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw A. Laarmans van de afdeling Beleidsontwikkeling, telefoonnummer 035-6292305.

Hilversum, 28 mei 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

Naar boven