Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2015, 14470Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit instellen parkeerplaatsen alleen voor auto’s Van Leijenberghlaan Amsterdam-Zuid.
Logo Amsterdam
Kenmerk:Z-15-30148
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid
Overwegingen ten aanzien van het besluit
 • dat op de van Leijenberghlaan het NH hotel is gelegen;
 • dat de gasten van dit hotel veelal door autobussen gehaald en gebracht worden;
 • dat de bussen die staan te wachten op de gasten die weer vertrekken veelal de motor aan laten;
 • dat de parkeerplaatsen waar ze gebruik van maken tegenover woningen is gelegen die erg veel last hebben van de ronkende motoren van deze autobussen;
 • dat er voor het hotel en een stukje verderop parkeerplaatsen zijn waar er niemand last van heeft;
 • dat om deze autobussen bij deze parkeerstrook tegenover deze woningen te weren, hier het parkeren alleen toe te staan voor auto’s;
 • dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:
  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;
  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;
  • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;
  • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;
 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Dienst Controle, Infrastructuur, Verkeer, afdeling Verkeer, die is gemandateerd door de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;
 • dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;
BESLUIT
door het plaatsen van verkeersborden E4 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “parkeergelegenheid” te plaatsen op de volgende locatie:
Van Leijenberghlaan de parkeerstrooktegenover perceel 104-15a tot aan de twee oplaadpunten, met als onderbord OB09(pictogram van een auto).
Namens deze,
V.de Kok
Manager Bedrijfbureau a.i. Rayon Zuid
MEDEDELINGEN
Bezwaar- of beroepsclausule
Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuurs recht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.