Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2015, 14347Verkeersbesluiten
B E K E N D M A K I N G
Logo Edam-Volendam
Burgemeester en wethouders der gemeente Edam-Volendam;
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften BABW en de Algemene wet bestuursrecht;
overwegende:
dat is geconstateerd dat op het parkeerterrein voor de receptie van het vakantiepark Roompot, bestemd voor bezoekers van het vakantiepark, regelmatig lang wordt geparkeerd door niet belanghebbenden;
dat door het instellen van een parkeerschijfzone op dit parkeerterrein, alwaar alsdan met gebruikmaking van een parkeerschijf maximaal drie uur mag worden geparkeerd, aan deze ongewenste ontwikkeling een einde wordt gemaakt;
dat gelet op de beperkte capaciteit van het parkeerterrein geen ontheffing op grond van artikel 87 van het RVV 1990 zal worden verleend, teneinde aldaar zonder gebruikmaking van een parkeerkaart onbeperkt te kunnen parkeren;
dat het nemen van de verkeersmaatregel tevens strekt tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;
dat overleg met de politie van de regio Zaanstreek-Waterland heeft plaatsgevonden;
dat de hierna genoemde weg is gelegen binnen de bebouwde kom van Edam-Volendam;
b e s l u i t e n:
tot het instellen van een parkeerschijfzone op het parkeerterrein voor de receptie van vakantiepark Roompot, als aangeduid op de bij dit besluit behorende tekening, zulks door plaatsing van de verkeersborden conform model E10zb (met onderbord vermeldende “9-18, max 3h”) en E11ze, van bijlage I van het RVV 1990.
Edam-Volendam, mei 2015
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
de secretaris, de burgemeester,
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publicatie, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 180, 1130 AD Volendam.
Daarnaast kan op grond van artikel 8.81 van genoemde wet, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de voorzieningenrechter te Haarlem worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.