Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-DrentheStaatscourant 2015, 14085Overig

Logo Midden-Drenthe
Wet milieubeheer De Steegde 12 in Spier, Midden-Drenthe

Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 5 van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

Op 3 maart 2015 heeft het volgende bedrijf een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling krachtens de Wet milieubeheer ingediend:

  • Maatschap Van der Gun, gelegen aan De Steegde 12 in Spier binnen de gemeente Midden-Drenthe, voor een melkrundveebedrijf aan De Steegde 12 te Spier.

Het voornemen van Maatschap Van der Gun is om de melkrundveehouderij uit te breiden ten opzichte van de reeds gemelde milieusituatie. Uitbreiding zal plaatsvinden door de bouw van een emissie-arme stal.

Deze activiteiten zijn onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 (gewijzigd 1999 en 2006) jo. artikel 7.2 van de Wet milieubeheer.

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe heeft op 13 mei 2015 besloten dat door Maatschap Van der Gun geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld, voordat door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de voorgenomen activiteit.

Volgens het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Inzage

De aanmeldingsnotities MER-beoordeling, de besluiten en de relevante stukken liggen van 28 mei 2015 tot 8 juli 2015 ter inzage.

De stukken zijn in te zien op de gemeentelijke website www.middendrenthe.nl, onder de rubriek bekendmakingen. U kunt de stukken, na telefonische afspraak, ook inzien op het gemeentehuis in Beilen.

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag om een milieuvergunning. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met Leonie de Jong van de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Midden-Drenthe, telefoonnummer (0593) 53 92 09, e-mail gemeente@middendrenthe.nl