Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2015, 13896Ruimtelijke plannen

Logo Rotterdam
Kennisgeving bestemmingsplannen ‘Botlek-Vondelingenplaat’, ‘Europoort en Landtong’, ‘Maasvlakte 1’, reparatiebesluit, Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 23 april 2015 de bestemmingsplannen,

"Botlek-Vondelingenplaat" (NL.IMRO.0599.BP1021BotlekVonpl-), "Europoort en Landtong" (NL.IMRO.0599.BP1026EuropoortLt-), "Maasvlakte 1" (NL.IMRO.0599.BP1048Maasvlakte1-), op enkele onderdelen gewijzigd heeft vastgesteld.

Het besluit volgt op de uitspraak van de Raad van State van 3 december 2014 over het eerdere vaststellingsbesluit van 19 december 2013.

De plangebieden van de bestemmingsplannen omvatten het havengebied tussen de plangebieden Maasvlakte 2 en Waal-Eemhaven.

Om gevolg te geven aan de uitspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad op 23 april 2015 een nieuw besluit genomen en zijn de verbeeldingen aangepast met betrekking tot de ligging van een aantal leidingen en meet-en regelstations. Verder zijn voor een aantal lokaties de aanduidingen “specifieke vorm van bedrijf-afvalstoffen" op de verbeeldingen opgenomen en is voor één bestemming een aanpassing op de verbeelding opgenomen. Tevens zijn hierop de regels aangepast.

Het raadsbesluit en de bestemmingsplannen met bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 5 juni tot en met vrijdag 17 juli ter inzage bij:

  • de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater tegenover het hoofdbureau van politie, kamer 22a.

Het raadsbesluit en de bestemmingsplannen met bijbehorende stukken kunnen tevens worden ingezien via de gemeentelijke website http://www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het vaststellingsbesluit kan van zaterdag 6 juni 2015 tot en met 17 juli 2015 beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van de bestemmingsplannen zijn aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

Rotterdam, 3 juni 2015

Burgemeester en wethouders voornoemd, namens dezen,

P.W. Verhoeven Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling