Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2015, 13581Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Nieuw-West
Ontwerpbestemmingsplan Zelfbouwkavels Karel Klinkenberglocatie en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, Amsterdam - Nieuw-West

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening alsmede artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 29 april 2015 het ontwerpbestemmingsplan Zelfbouwkavels Karel Klinkenberglocatie en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, vrijgegeven voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Zelfbouwkavels Karel Klinkenberglocatie is gelegen in Overtoomse Veld, stadsdeel Nieuw-West.

Het plangebied wordt als volgt begrensd:

In het noorden: Karel Klinkenbergstraat;

In het oosten: Jan Tooropstraat;

In het zuiden: Piet Mondriaanstraat;

In het westen: het Spoorpark.

Hogere waarden

De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder zullen aan de Jan Tooropstraat worden overschreden. Op locaties waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de maximale ontheffingswaarde niet, worden hogere waarden vastgesteld.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Zelfbouwkavels Karel Klinkenberglocatie met de daarbij behorende stukken en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder liggen met ingang van donderdag 21 mei 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op:

  • Het stadsdeel Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Amsterdam. Bel voor openingstijden, 14 020 of kijk op www.nieuwwest.amsterdam.nl

Het ontwerpbestemmingsplan Zelfbouwkavels Karel Klinkenberglocatie met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.F1405BPSTD-OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: directeur rve Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v., mw. mr. S. Akgün, team Nieuw-West, postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres: directeur rve Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. mw. mr. S. Akgün, team Nieuw-West, postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met mw. mr. S. Akgün, Ruimte en Duurzaamheid, team Nieuw-West, telefoonnummer 14 020.

Crisis- en herstelwet

Het ontwerpbestemmingsplan Zelfbouwkavels Karel Klinkenberglocatie valt onder bijlage I van de Crisis- en herstelwet. Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepsschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Amsterdam, 13 mei 2015

burgemeester en wethouders, A.H.P. van Gils secretaris

E.E. van der Laan burgemeester