Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2015, 13563Ruimtelijke plannen

Logo Cuijk
Bestemmingsplan Bedrijvenpark Laarakker Zuid’ en bestemmingsplan ‘Geluidzone Bedrijvenpark Laarakker Zuid’, Cuijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Laarakker Zuid” gewijzigd heeft vastgesteld en het bestemmingsplan “Geluidzone Bedrijvenpark Laarakker Zuid” ongewijzigd heeft vastgesteld op 20 april 2015. Tevens maken zij bekend dat de gemeenteraad besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen behorende bij het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken worden vanaf woensdag 20 mei 2015 zes weken voor beroep ter inzage gelegd. Voor de mogelijkheid van beroep worden de besluiten omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan en niet vaststellen van een exploitatieplan als één besluit aangemerkt.

Het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark Laarakker Zuid” voorziet in de ontwikkeling van het zuidelijk deel van het bedrijventerrein Laarakker tussen de Oeffeltseweg en de Bengels te Haps. Tegelijkertijd wordt de bedrijfsbestemming van Laarakker Noord-West tussen de Cuijkseweg en de Mondsestraat omgezet in een Agrarische bestemming.

Voor het bedrijvenpark Laarakker (Noord en Noordwest) is een geluidzone op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld rondom het industrieterrein. In verband met de ontwikkeling van Laarakker Zuid wordt deze zone uitgebreid in oostelijke en zuidelijke richting. Om de wijziging van de geluidzone vast te leggen is het ontwerpbestemmingsplan “Geluidzone Bedrijvenpark Laarakker Zuid” opgesteld.

U kunt de plannen op de volgende manieren inzien:

digitaal op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1684.15bplaarakkerzuid-VA01 en http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1684.18bpgeluidlaarzuid-VA01

digitaal (pdf) op http://cuijk.nl bij ‘Digitale Balie’ onder ‘Bestemmingsplannen’;

analoog bij de Publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken.

Milieueffectrapport Bedrijvenpark Laarakker Zuid

Ten behoeve van de onderbouwing van het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Laarakker Zuid” is een milieueffectrapport, een zogenaamd planMER opgesteld. In het rapport zijn de milieueffecten in beeld gebracht van de ontwikkeling. De planMER vormt een bijlage bij het bestemmingsplan.

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend, dat zij een hogere waarde Wet geluidhinder hebben vastgesteld voor één woning aan de Stokvoortsestraat 3 te Haps.

De bedrijfswoning ligt binnen de geluidzone van Bedrijventerrein Laarakker Zuid. Voor het bedrijvenpark is een geluidsonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat bij de woning de voorkeurswaarde volgens de Wet geluidhinder zal worden overschreden.

U kunt het besluit hogere waarde Wet geluidhinder op de volgende manieren inzien:

digitaal (pdf) op http://cuijk.nl bij ‘Digitale Balie’ onder ‘Bestemmingsplannen’;

analoog (papieren versie) bij de Publieksbalie in het gemeentehuis.

Beroep

De besluiten liggen gelijktijdig ter inzage. Tegen elk besluit kan afzonderlijk beroep worden ingesteld.

In de periode van woensdag 20 mei 2015 tot en met dinsdag 30 juni 2015 kan:

een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;

een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

een ieder tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;

een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en/of beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder treden op 1 juli 2015 in werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het vaststellingsbesluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Cuijk, 19 mei 2015

Burgemeester en wethouders van Cuijk, W.A.G. Hillenaar, burgemeester.

R.H.M.A. Rongen