Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2015, 13097Ruimtelijke plannen

Logo Noordwijk
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijfskavels ‘s-Gravendijck’ ter inzage, Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de gemeenteraad op 25 maart 2015 het bestemmingsplan ‘Bedrijfskavels ‘s-Gravendijck' heeft vastgesteld.

Plangebied

Het bestemmingsplan heeft betrekking op gronden van de reservering van de RijnGouwelijn op het bedrijvenpark ‘s-Gravendijck. De aanleg van de RijnGouwelijn is inmiddels van de baan doordat gedeputeerde staten van Zuid-Holland op 15 mei 2012 besloten hebben de RijnGouwelijn definitief niet aan te leggen. Dat betekent dat de onbebouwde grasstrook op bedrijvenpark ‘s-Gravendijck omgezet kan worden in bedrijfskavels. Het bestemmingsplan maakt deze omzetting mogelijk.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Bedrijfskavels ‘s-Gravendijck’ ligt met ingang van vrijdag 15 mei tot en met zaterdag 27 juni 2015 ter inzage. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan raadplegen:

  • bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42;

  • via de gemeentelijke website www.noordwijk.nl: onderaan de pagina in de grijze balk onder het kopje ‘inwoners’ staat een link naar de bestemmingsplanpagina en daar staat een link naar het bestemmingsplan ‘Bedrijfskavels ‘s-Gravendijck’;

  • via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering:

  • NL.IMRO.0575.BPBDRkavelsrgl-VA01.

Beroep instellen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van de dag na terinzagelegging gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden aangerekend dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

De indiener van een beroepschrift kan – als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist – een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling. Zowel aan het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op zondag 28 juni 2015, tenzij binnen de genoemde termijn van tervisielegging, in samenhang met een ingesteld beroep, een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het vaststellingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek om voorlopige voorziening is beslist.