Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeStaatscourant 2015, 12328Ruimtelijke plannen

Logo Aa en Hunze
Bestuurlijke lus bestemmingsplan ‘Suichies, Hoofdstraat 27-29 Ekehaar’, Aa en Hunze

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 23 april 2015 het bestemmingsplan ‘Suichies, Hoofdstraat 27-29 Ekehaar’ opnieuw heeft vastgesteld. Het besluit volgt uit de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 10 december 2014 met nummer 201400458/1/R4 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 20 november 2013. Het planidentificatienummer van het gewijzigde bestemmingsplan is NL.IMRO.1680.EHRSUICHIES-VB02.

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is artikel 46 van de Wet op de Raad van State en afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling Bestuursrechtspraak de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om het besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Wijziging ten opzichte van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is ter voldoening aan de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak aangepast met een nieuwe planregeling. Naast dat de toelichting op diverse onderdelen is aangepast, zijn er ook wijzigingen in de verbeelding en de regels aangebracht. Deze wijzigingen regelen welke categorieën bedrijfsactiviteiten op welk deel van het plangebied worden toegestaan.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 7 mei 2015 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten. Ook is het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende deze periode digitaal te raadplegen via www.aaenhunze.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen tegen de aangebrachte wijzigingen (nieuw vaststellingsbesluit) beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degene die reeds eerder beroep heeft ingesteld tegen het besluit van 20 november 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Suichies, Hoofdstraat 27-29 Ekehaar’, hoeft dat niet opnieuw te doen voor zover zijn bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen.

Beroep kan worden ingesteld met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd gedurende zes weken bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.